Czasowe zawieszenie zajęć kl. I-III

ZARZĄDZENIE NR 4/2020
z dnia 22 maja 2020 r.
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach I – III
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej w klasach I – III w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej pspdobre.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.