Rekrutacja

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w procesie rekrutacji
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem


Administrator Danych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem, ul. Szkolna 9, 88-210 Dobre tel. 542850987, e-mail: szkola@pspdobre.pl.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Agatą Bilak, pisząc na adres: iod@pspdobre.pl

Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionych interesów administratora), zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Informacja odbiorcach danych

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzecich

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Jeżeli kandydat nie został przyjęty szkoła przechowuje jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.

Informacja o prawach osób których dane dotyczą

Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Prawnym opiekunom kandydata niezamieszkującego w obwodzie szkoły przysługuje również prawo usunięcia danych, które jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.

W procesie rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO chyba, że dotyczy to danych szczególnie chronionych czyli m.in. o niepełnosprawności kandydata lub członków jego rodziny, w takim przypadku Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi

Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

Wymóg podania danych i konsekwencje ich niepodania

Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.