Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem”

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem”

Gmina Dobre wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Dobrem ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia poprzez wzrost aktywizacji społecznej u 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobre w okresie od 01.09.2022 do 28.02.2023 r.

Projekt zakłada skierowanie do grupy docelowej wsparcia m. in. w postaci warsztatów z treningu umiejętności społecznych, podnoszących kompetencje w zakresie wielojęzyczności, czytelniczo-teatralnych, podnoszących kompetencje matematyczne, muzyczno-wokalnych, a także wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Gorąco zachęcamy potencjalnych uczestników do zgłoszenia się do udziału w projekcie. Zaplanowane zajęcia pozwolą uczestnikom na ciekawe, a zarazem pożyteczne spędzenie wolnego czasu w gronie rówieśników w miłej atmosferze.

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji. Więcej informacji można również uzyskać w biurze projektu (budynek UG Dobre, pokój nr 26).

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 24 października 2022 r. do 30 października 2022 r. Formularz rekrutacyjny należy pobrać z biura projektu (budynek Urzędu Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6), w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem (ul. Szkolna 9), ze strony internetowej Urzędu Gminy Dobre (www.ugdobre.pl) lub ze strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem (www. pspdobre.pl), wypełnić czytelnie, podpisać (formularz w imieniu dziecka podpisuje rodzic lub opiekun prawny) oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów oraz deklaracją uczestnictwa w projekcie objętym grantem i oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem do biura projektu w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA: