WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBREM

 

– Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem,

– Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem,

 

Wprowadzony uchwałą rady pedagogicznej z dnia 30 września 2011r.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2007r. Nr 83 poz. 562, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, z późn. zm.)

 

§1

WSTĘP

 

1. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§2

CELE I ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i poprawy zachowania;

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

f) ustalenie zasad oceniania projektu edukacyjnego uczniów w gimnazjum;

g) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

h) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji

o nauce i zachowaniu ucznia w szkole.

§3

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

1. W ocenianiu obowiązują zasady:

a) zasada częstotliwości i systematyczności – uczeń oceniany jest na bieżąco, w całym roku szkolnym;

b) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału oraz formy pracy podlegające ocenie;

c) zasada różnorodności oceniania wynikająca ze specyfiki przedmiotu;

d) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć różny poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

e) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

f) ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych,

2. Oceny ucznia dokonuje:

a) prowadzący zajęcia edukacyjne;

b) wychowawca klasy;

c) inne osoby biorące udział w procesie kształcenia;

d) sami uczniowie (samoocena).

3. Ocenie podlegają:

a) wiadomości;

b) umiejętności;

c) postawy.

4. Metody gromadzenia i oceniania osiągnięć uczniów:

a) prace klasowe;

b) kartkówki;

c) egzaminy i sprawdziany zewnętrzne oraz wewnętrzne;

d) odpowiedzi ustne;

e) zadania domowe;

f) prace długoterminowe;

g) występy artystyczne i sportowe;

h) ćwiczenia laboratoryjne;

i) referaty, odczyty, dzieła;

j) dyktanda, recytacje;

k) obserwacje; zajęcia terenowe;

l) twórcze rozwiązywanie problemów;

m) projekty edukacyjne;

n) samoocena;

o) aktywność ucznia;

p) zaangażowanie;

q) inne metody wynikające ze specyfiki przedmiotu.

 

§4

OCENIANIE UCZNIÓW

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

b) warunkach realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum jeśli będzie on realizowany w danym roku szkolnym

3. Nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym termin przekazania informacji wymienionych

w ust.1 i 2.

4. Sposoby, kryteria i szczegółowe wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen szkolnych na zajęciach edukacyjnych, określają Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) będące załącznikami do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, które znajdują się w dokumentacji szkoły.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Motywacja oceny powinna zawierać: uzasadnienie wystawienia oceny, osiągnięcia ucznia i jego braki.

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

7. Ocenianie uczniów dokumentowane jest w dziennikach zajęć, arkuszach ocen i innej dokumentacji szkolnej.

§5

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

 

1. Na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym lub planie działań wspierających, nauczyciel obowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie. Następuje to na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o indywidualnym nauczaniu lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć dydaktycznych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§6

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLNYCH PRAC PISEMNYCH

 

1. Praca klasowa to każda dłuższa wypowiedź pisemna w formie sprawdzianu, testu, badania wyników, wypracowania itp.

2. Przeprowadzenie prac klasowych podlega następującym procedurom:

a) prace zapowiada się w terminie nie krótszym niż 7 dni oraz podaje się jej zakres i tematykę;

b) wystawianie ocen z pracy musi odbyć się w terminie dwóch tygodni, w przeciwnym razie nie można przeprowadzić następnej;

c) prace pisemne udostępniane są do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach określonych przez nauczyciela;

d) uczeń może przystąpić do poprawy danej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem;

e) w ciągu tygodnia klasa nie może pisać więcej niż trzy prace klasowe (nie licząc poprawy), w ciągu jednego dnia klasa może pisać jedną pracę klasową;

f) uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek przystąpić do zaliczenia pracy w najbliższym terminie, na zasadach ustalonych przez nauczyciela;

g) prace klasowe ucznia przechowywane są do końca roku szkolnego, z wyjątkiem przypadku, gdy toczy się postępowanie odwołania od trybu ustalenia oceny.

3. Dopuszcza się stosowanie kartkówek bez zapowiedzi, obejmujących jednak nie więcej, niż trzy ostatnie lekcje.

 

§7

SKALA OCEN

 

1. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali, z zastrzeżeniem pkt. 2:

a) stopień celujący 6

b) stopień bardzo dobry 5

c) stopień dobry 4

d) stopień dostateczny 3

e) stopień dopuszczający 2

f) stopień niedostateczny l

2. W klasach I – III szkoły podstawowej w ocenianiu bieżącym stosuje się skalę zamieszczoną w pkt. 1, a roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.

3. Oceny bieżące mogą być rozszerzone o znak „+” lub „-” z zastrzeżeniem znaku „+” dla oceny celującej, oraz znaku „-” dla oceny niedostatecznej.

4. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w zapisie ocen bieżących:

celujący cel

bardzo dobry bdb

dobry db

dostateczny dst

dopuszczający dop

niedostateczny ndst

5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

6. W szkole dopuszcza się stosowanie innych systemów oceniania, zwłaszcza aktywności ucznia, zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania i po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły.

7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 

§8

SPOSOBY INFORMOWANIA O OCENACH

 

1. Informacje o postępach ucznia w nauce i zachowaniu nauczyciel przedstawia na bieżąco uczniowi, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych i indywidualnych konsultacji.

2. W szkole stosuje się następujące sposoby informowania uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach:

a) informacja ustna;

b) informacja o ocenach w postaci prac klasowych do wglądu;

c) informacja wpisywana do dzienniczka ucznia;

d) informacja pisemna;

e) informacja telefoniczna lub listowna;

f) zebrania z rodzicami – co najmniej dwa w roku;

g) kontakty indywidualne rodziców z nauczycielami;

h) zaświadczenia, odpisy ocen i świadectwa klasyfikacyjne;

i) inne formy kontaktów przyjętych przez szkołę.

 

§9

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

 

1. Klasyfikację uczniów przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego. Na zakończenie pierwszego semestru – śródroczną i na zakończenie zajęć dydaktycznych – roczną.

2. Klasyfikacja śródroczna lub roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikacja śródroczna lub roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom;

h) udział ucznia w projekcie edukacyjnym.

8. Na miesiąc przed końcem każdego semestru nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

9. Zaleca się, aby informację o zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel lub wychowawca klasy przekazał rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia osobiście, potwierdzając ten fakt podpisem rodzica. W sytuacji niestawienia się rodziców w szkole, wychowawca informuje ich w inny sposób, odnotowując sposób i datę przekazania informacji w prowadzonej przez siebie dokumentacji.

10. Przewidywane śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania mogą być podwyższone na warunkach i w trybie uzgodnionym odpowiednio z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub wychowawcą klasy.

11. W sytuacjach, gdy ocena z przedmiotu lub zachowania musi być obniżona w stosunku do przewidywanej, nauczyciel lub wychowawca zmieniający ocenę niezwłocznie powiadamia o tym ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), przedstawiając dodatkowe uzasadnienie.

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

13. Wychowawca klasy przy ustalaniu oceny zachowania powinien zapoznać się z samooceną ucznia. Może także zasięgnąć opinii nauczycieli oraz uczniów danej klasy.

14. W przypadku nie uzyskania opinii uczniów danej klasy lub samooceny ucznia wychowawca ustala ocenę zachowania na podstawie posiadanej dokumentacji.

15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne te zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

16. W przypadku zajęć, których zakończenie przypada w innym terminie niż klasyfikacja roczna, ocena uzyskana z ostatniej klasyfikacji śródrocznej jest jednoznaczna z roczną oceną klasyfikacyjną.

17.W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

18. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

19. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 20.

20. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej drugi raz z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

21. Śródroczne i końcoworoczne oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych i nieodpowiednie oraz naganne oceny zachowania wymagają pisemnego uzasadnienia, które sporządza nauczyciel wystawiający ocenę.

22. Uczeń może otrzymać ocenę celującą z zajęć edukacyjnych, jeżeli spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto jego wiedza i umiejętności z danego przedmiotu wykraczają poza realizowany program.

23. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

24. Uczeń, który powyższe tytuły uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§10

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

 

1. Ścieżki edukacyjne są realizowane w klasach IV – VI szkoły podstawowej do roku szkolnego 2011/2012, a w następnych latach do zakończenia ich cyklu nauczania w szkole podstawowej.

2. Zaliczenie ścieżek edukacyjnych, realizowanych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, odbywa się łącznie z zaliczeniem danych zajęć.

 

§11

KLASYFIKACJA I EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń:

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

b) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt. 6.

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny,

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie, może przestąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 16.

16. Nie więcej niż dwie roczne oceny klasyfikacyjne mogą być zmienione w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§12

ODWOŁANIE OD TRYBU USTALENIA OCENY

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4. W przypadku odwołania się od trybu wystawienia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

5. W przypadku odwołania się od trybu wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania komisję tworzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b) wychowawca klasy;

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d) pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole;

e) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole;

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

g) przedstawiciel rady rodziców.

6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§13

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji;

b) termin egzaminu poprawkowego;

c) pytania egzaminacyjne;

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem §14 pkt. 1.

11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść w ciągu pięciu dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uważają, że ocena klasyfikacyjna uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W tym przypadku stosuje się ten sam tryb, co w przypadku odwołania się od trybu ustalenia oceny z zajęć edukacyjnych.

12. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą zastrzeżeń, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§14

PROMOCJA Z OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ

 

1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

2. Promocja z oceną niedostateczną nie obejmuje uczniów klasy programowo najwyższej.

 

§15

PROJEKT EDUKACYJNY

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c) wykonanie zaplanowanych działań;

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określone są w Zasadach i warunkach realizacji projektu edukacyjnego uczniów w Publicznym Gimnazjum w Dobrem.

6. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego podlega ocenie zachowania zgodnie z kryteriami zawartymi w § 20. W przypadku projektów przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych może być dodatkowo wyrażony oceną cząstkową z danego przedmiotu lub przedmiotów.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. Uczeń zalicza projekt edukacyjny jeśli jego udział zostaje oceniony pozytywnie przez opiekuna projektu.

10. Punkty zachowania wynikające z oceny udziału ucznia w projekcie przyznaje opiekun.

11. Wychowawca dolicza punkty zachowania uczniom w ostatnim roku nauki w szkole.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

13. W przypadkach, o których mowa w pkt. 12, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§16

PROMOCJA I UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy I – III szkoły podstawowej przez ucznia na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia (prawnych opiekunów).

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 9 pkt. 20 lub rada pedagogiczna promowała go z oceną niedostateczną.

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych, religii lub etyki, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole specjalnej oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

8. Uczeń kończy szkołę:

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się

w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem warunków określonych w § 9 ust. 20;

b) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu w szkole podstawowej lub egzaminu w gimnazjum lub został z nich zwolniony.

9. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych, religii lub etyki, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

10. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§17

SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadza się sprawdzian poziomu opanowania umiejętności.

2. W trzeciej klasie gimnazjum przeprowadza się egzamin gimnazjalny, obejmujący wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego.

3. Termin i tryb przeprowadzania sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego określają odrębne przepisy.

 

§18

TRYB I KRYTERIA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

W KLASACH I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

1. Ocena zachowania jest oceną opisową i nie ma ona wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy i jest ona ostateczna.

3. Przy ustalaniu oceny zachowania bierze się pod uwagę:

a) właściwy stosunek do obowiązków szkolnych;

b) uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach;

c) udział w imprezach organizowanych w klasie i szkole;

d) pełnienie oraz wywiązywanie się z podjętych funkcji w społeczności klasowej;

e) cechy osobowe: życzliwość, uczciwość, prawdomówność, wytrwałość, posłuszeństwo itp.;

f) poczucie wspólnoty z zespołem klasowym;

g) frekwencję, usprawiedliwianie nieobecności;

h) stosunek do koleżanek i kolegów, umiejętne i właściwe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,

i) stosunek do nauczycieli oraz osób dorosłych;

j) stosowanie zwrotów i form grzecznościowych w stosunku do nauczycieli, koleżanek i kolegów;

k) stosowanie i przestrzeganie powszechnie przyjętych zasad zachowania w szkole, na

lekcji, w czasie przerw, podczas imprez szkolnych, poza szkołą, na wycieczce;

l) zachowanie podczas przebywania w miejscach publicznych w godzinach ustalonych w regulaminie szkoły;

ł) poszanowanie mienia społecznego i indywidualnego;

m) dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny;

n) troskę o estetykę otoczenia, ład i porządek w klasie i w szkole.

 

§19

TRYB I KRYTERIA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

W KLASACH IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

1. Uczeń dokonuje samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada wychowawcy.

2. Wychowawca klasy przy ustalaniu oceny zachowania powinien zapoznać się z samooceną ucznia. Może także zasięgnąć opinii nauczycieli oraz uczniów danej klasy.

3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest podana do wiadomości ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed końcem każdego semestru.

4. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy zgodnie z obowiązującymi kryteriami oraz trybem jej ustalania jest oceną ostateczną.

6. Ocenę zachowania ustala się uczniowi na podstawie kryteriów zamieszczonych w poniższej tabeli.

 

§20

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA W GIMNAZJUM

 

1. Ocenę zachowania ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi poniżej.

2. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen:

a) wzorowe – 190 pkt. i więcej,

b) bardzo dobre – od 160 do 189 pkt.,

c) dobre – od 120 do 159 pkt.,

d) poprawne – od 80 do 119 pkt.,

e) nieodpowiednie – od 40 do 79 pkt

f) naganne – poniżej 40 pkt.

3. Dokonania ucznia dokumentowane są w zeszycie obserwacji ucznia i karcie samooceny. Punkty przyznaje nauczyciel lub wychowawca, który może zasięgnąć opinii innych nauczycieli lub klasy.

4. Uczeń zobowiązany jest do wypełnienia karty samooceny przed końcem każdego semestru, w terminie wyznaczonym przez wychowawcę klasy. Wychowawca weryfikuje, konsultuje i ustosunkowuje się do zapisów w karcie samooceny i na jej podstawie i zeszytu obserwacji ustala ocenę zachowania ucznia. Karta samooceny ucznia stanowi załącznik do dokumentacji wychowawcy klasy.

5. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 120 pkt.

6. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, prezentując zachowania pozytywne i otrzymuje punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania negatywne.

7. Roczna ocena zachowania ustalana jest na podstawie punktów uzyskanych za zachowanie w obydwu semestrach.

8. Wychowawca za zgodą rady pedagogicznej może podwyższyć ocenę zachowania.

9. Uczeń, który uzyska więcej niż 20 punktów negatywnych w semestrze nie może uzyskać oceny wzorowej.

10. Uczeń ukarany upomnieniem lub naganą otrzymuje punkty ujemne za czyn, będący podstawą ukarania, a nie za fakt ukarania.

11. Uczeń może otrzymać punkty dodatnie za następujące zachowania pozytywne:

11.1. Udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i innych oraz zawodach sportowych;

a) szkolnych 5 pkt każdorazowo,

b) międzyszkolnych 10 pkt każdorazowo,

c) powiatowych 15 pkt każdorazowo,

d) rejonowych 25 pkt każdorazowo,

e) wojewódzkich 40 pkt każdorazowo,

f) ogólnopolskich 50 pkt każdorazowo,

Uczeń otrzymuje punkty za uczestnictwo w etapie wojewódzkim lub ogólnopolskim pod warunkiem zajęcia do 10-ego miejsca w konkursach wiedzowych, do 5-ego miejsca

w indywidualnych zawodach sportowych, do 3-ego miejsca w zespołowych zawodach sportowych. Punktacji podlega tylko najwyższy etap konkursu lub zawodów.

11.2. Przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych 5-15 pkt każdorazowo;

11.3. Pomoc koleżeńską w nauce 5-15 pkt za półrocze;

11.4. Udział w akcjach charytatywnych 5-15 pkt każdorazowo;

11.5. Pracę w samorządzie szkolnym lub innych organizacjach uczniowskich 5-20 pkt za półrocze;

11.6. Pracę rzecz szkoły 1-10 za każde działanie;

11.7. Pracę na rzecz klasy 1-10 za każde działanie;

11.8. Wzbogacanie szkoły w pomoce dydaktyczne 5-15 pkt za półrocze;

11.9. Kulturę osobistą 0-15 pkt za półrocze;

11.10 Od wychowawcy klasy 0-30 pkt za półrocze;

11.11 Wysoką frekwencję (do 20 godz. w semestrze) 10 pkt za półrocze;

11.12 Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, jeśli:

a) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu, wspomagał członków zespołu w realizacji zadań, był twórczy, pomysłowy, dokonał krytycznej samooceny – 30 pkt;

b) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością – 15 pkt;

c) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania – 10 pkt;

d) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, przy czym jego działania były nieterminowe lub podejmowane po interwencji opiekuna – 5 pkt;

12. Uczeń może otrzymać punkty ujemne za zachowania negatywne: – każdorazowo 3-5 pkt;

12.1. powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły

12.2. niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły (arogancję, bezczelność, niewykonanie polecenia) – każdorazowo 5-20 pkt;

12.3. zaniedbywanie obowiązków (nieusprawiedliwianie nieobecności, zaniedbywanie obowiązków dyżurnego, brak prac domowych, zeszytów, podręczników, przyborów szkolnych, zapominanie o formach grzecznościowych itp.) – każdorazowo 3 pkt;

12.4. Niedostosowanie się do zasad schludnego wyglądu, brak jednolitego stroju szkolnego (codziennego, sportowego, galowego) (max. 50 pkt.) – każdorazowo 3pkt.;

12.5. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych np. mp3, aparatów fotograficznych (łącznie max. 45 pkt.)

– na zajęciach lekcyjnych – 15 pkt.

– poza zajęciami lekcyjnymi – 5 pkt.

12.6 Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, jeśli: nie współpracował, nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu – od 1 do 20 pkt;

12.7. Niszczenie mienia – każdorazowo 20-50 pkt;

12.8. Kłamstwo, oszustwo, podrabianie dokumentów – każdorazowo 5-15 pkt;

12.8. Zaśmiecanie otoczenia, bałaganiarstwo – każdorazowo 5 pkt.;

12.10. Udział w bójkach i agresję fizyczną – każdorazowo 5- 20 pkt;

12.11. Wulgarne słownictwo i zaczepianie słowne – każdorazowo 5 pkt;

12.12. Wyłudzanie – każdorazowo 20 pkt;

12.13. Spóźnienia na zajęcia – każdorazowo 1 pkt;

12.14. Wagary – każdorazowo 10 pkt (max do 70);

12.15. Nieodpowiednie zachowanie poza terenem szkoły – każdorazowo 5-20 pkt;

12.16. Nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp – każdorazowo 10-30 pkt;

12.17. Stwarzanie zagrożenia dla siebie oraz innych – 20 pkt;

12.18. Przejawy nietolerancji wobec rasy, religii, wyglądu zewnętrznego, niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej itp. – 10 pkt każdorazowo;

12.19. Powtarzające się wyłudzanie – 50-100 pkt;

12.20. Kradzież – 50-100 pkt;

12.21. Picie alkoholu lub palenie papierosów – 50-100 pkt;

12.22. Zażywanie lub posiadanie narkotyków lub innych substancji o zbliżonym działaniu – 100 pkt;

12.23. Stworzenie poważnego zagrożenia dla siebie lub innych osób – 50-100 pkt;

12.24. Znęcanie się fizyczne lub psychiczne – 50-100 pkt.

 

§21

EWALUACJA

 

1. Celem ewaluacji jest weryfikacja efektywności przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

2. Zbieranie informacji na temat funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania będzie odbywało się poprzez:

a) bieżące informowanie przez osoby prowadzące zajęcia edukacyjne i wychowawców;

b) klasyfikacyjne posiedzenia rady pedagogicznej;

c) opinie uczniów wyrażane na zajęciach edukacyjnych oraz wychowawczych;

d) opinie uczniów wyrażane poprzez samorząd uczniowski,

e) opinie rodziców wyrażone na wywiadówkach, w czasie kontaktów indywidualnych i zebrań rady rodziców,

f) rozpatrywanie zasadności odwołań od procedury wystawiania ocen klasyfikacyjnych;

g) porównywanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z ocenianiem zewnętrznym na podstawie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

h) przeprowadzenia diagnoz i analiz.

3. Ewaluacja będzie odbywać się według zaistniałych potrzeb.