Koncepcja pracy szkoły

na lata 2013 – 2016

Zespół Szkół w Dobrem

Zatwierdzona do realizacji przez Radę Pedagogiczną 4 lipca 2013 roku.

 

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół w Dobrem obejmuje:

–        Publiczną Szkołę Podstawową im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem,

–        Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem.

 

I.     Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.).

 

II.     Informacje o szkole.

1. Nazwa i adres:

Zespół Szkół w Dobrem

ul. Szkolna 9

88 – 210 Dobre

2. Liczba uczniów: 344.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej: 167.

Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego: 177.

3. Liczba oddziałów: 16.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej: 8.

Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego: 8.

4. Liczba nauczycieli: 32.

Dyplomowanych: 14.

Mianowanych: 15.

Kontraktowych: 3.

5. Baza szkoły.

W szkole znajduje się 20 sal lekcyjnych. Placówka posiada pracownię komputerową, bibliotekę, gabinet logopedyczny, świetlicę, kuchnię, halę sportową, siłownię, salę gimnastyczną, salę do zajęć ruchowych oraz aulę. W wyniku poczynionych w ostatnich latach inwestycji i modernizacji znacząco poprawiła się estetyka obiektu oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy.

Teren wokół szkoły jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy. Budynek i jego otoczenie jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

 

III.     Misja szkoły.

Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym.

Janusz Korczak

 

W naszej szkole każdy uczeń:

–          zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia oraz wyposażony w umiejętności niezbędne na rynku pracy,

–          zdobędzie wiedzę o regionie, kraju i świecie,

–          pozna podstawy języków obcych: angielskiego i niemieckiego,

–          pozna różne źródła informacji i opanuje umiejętność samodzielnego korzystania z nich,

–          nauczy się samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów,

–          pozna metody i techniki umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi,

–          pozna zasady pracy w zespole,

–          nauczy się oceniać i wartościować zachowania swoje i innych,

–          nauczy się wykorzystywać wiedzę w praktyce,

–          zrozumie potrzebę wytrwałego i konsekwentnego dążenia do celu,

–          pozna swoje mocne i słabe strony, nauczy się akceptować siebie,

–          zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji wspólnoty regionalnej, narodowej i europejskiej,

–          pozna zasady funkcjonowania w różnych grupach społecznych,

–          będzie traktowany z szacunkiem i z zachowaniem jego godności osobistej,

–          stanie się odpowiedzialny za własne i innych zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe,

–          nauczy się postawy asertywnej,

–          stanie się odpowiedzialny za środowisko naturalne i jego zasoby.

 

Realizacji powyższych celów sprzyja klimat szkoły, wykwalifikowana kadra stosująca nowoczesne metody nauczania, wyposażenie szkoły, specjalistyczna opieka w świetlicy w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

 

IV.     Wizja szkoły.

 1. Stwarzamy uczniom optymalne warunki do harmonijnego rozwoju, do zdobywania wiedzy i umiejętności.
 2. Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która ciągle doskonali się i dokształca.
 3. Stwarzamy bezpieczne warunki pobytu w szkole.
 4. Zapobiegamy zjawiskom dyskryminacji i segregacji, wychowujemy w duchu tolerancji.
 5. Kultywujemy polską tradycję.
 6. Organizujemy wszechstronną pomoc uczniom potrzebującym, obejmujemy działaniami profilaktycznymi wszystkich uczniów.
 7. Oferujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych.
 8. Aktywnie włączamy się do działań na rzecz środowiska  lokalnego.
 9. Wspieramy rodziców w sprawowaniu przez nich funkcji wychowawczych.
 10. Promujemy działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym.
 11. Unowocześniamy i uzupełniamy bazę i wyposażenie szkoły.

 

V.     Model absolwenta.

Absolwent naszej szkoły:

–          posiada wiedzę umożliwiającą kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

–          zna techniki i metody uczenia się,

–          posiada wiedzę o regionie, kraju, świecie,

–          zna różne źródła informacji,

–          zna podstawy języków obcych: angielskiego i niemieckiego,

–          potrafi dotrzeć i korzystać z różnych źródeł informacji,

–          świadomie uczestniczy w różnych sytuacjach komunikacyjnych, przyjmując rolę nadawcy i odbiorcy,

–          samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy,

–          umie efektywnie współpracować w zespole,

–          potrafi oceniać i wartościować zachowania swoje i innych,

–          łączy teorię z praktyką,

–          świadomie dąży do samorozwoju,

–          jest konsekwentny i wytrwały w dążeniu do celu,

–          akceptuje siebie i ma poczucie własnej wartości,

–          w relacjach z innymi ludźmi posługuje się kodeksem uniwersalnych wartości,

–          ma poczucie przynależności do wspólnot: regionalnej, narodowej, europejskiej,

–          jest przygotowany do życia w rodzinie uznającej tradycyjne wartości,

–          dba o własne i innych zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe,

–          jest świadomy zagrożeń – papierosy, alkohol, narkotyki, agresja,

–          jest asertywny,

–          dba o środowisko naturalne i jego zasoby.

 

VI.     Plan działań szkoły.

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

Cele:

–        Stworzenie możliwości rozwoju, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz osiągania sukcesów.

–        Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne na kolejnych etapach edukacji i rynku pracy.

–        Organizacja procesu kształcenia umożliwiającego w pełni realizację zadań szkoły i zapewniającego każdemu uczniowi szanse rozwoju.

–        Doskonalenie procesu kształcenia.

–        Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych.

–        Zapewnienie równych szans rozwoju wszystkim uczniom.

–        Zapewnienie dziecku bezpiecznego, przyjaznego i wspomagającego jego rozwój pobytu w szkole.

–        Obejmowanie uczniów wymagających opieki odpowiednimi, dostępnymi formami.

–        Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań uczniów odpowiadających uznanym, powszechnie wartościom i normom postępowania.

 

Zadania szkoły:

–        Rozpoznawanie możliwości edukacyjnych uczniów, diagnozowanie niepowodzeń.

–        Badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz wykorzystanie wyników do podnoszenia efektywności kształcenia.

–        Indywidualizacja nauczania poprzez dostosowanie metod pracy dydaktycznej do uzdolnień, zainteresowań i możliwości uczniów.

–        Motywowanie uczniów do podnoszenia wyników swojej pracy.

–        Umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień.

–        Wdrażanie uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój.

–        Analizowanie zbieżności wyników sprawdzianu zewnętrznego z wynikami uzyskanymi w toku kształcenia.

–        Gromadzenie informacji o losach absolwentów.

–        Rozszerzenie opieki nad dziećmi z dysfunkcjami.

–        Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

–        Wychowanie uczniów w duchu tolerancji i respektowania uniwersalnych wartości – przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji i segregacji.

–        Wspieranie rodziców w sprawowaniu przez nich funkcji wychowawczych spójnych z programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły.

–        Objęcie szczególną opieką uczniów stwarzających trudności wychowawcze.

–        Przeciwdziałanie agresji.

–        Podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień.

–        Promowanie zdrowego stylu życia.

–        Tworzenie warunków do samorządnego działania uczniów.

–        Kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez edukację regionalną.

–        Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej.

–        Zaspokajanie potrzeb w zakresie opieki we współpracy z instytucjami wspierającymi.

–        Uczenie konstruktywnego rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia, kulturalnego zachowania się odpowiedzialności i asertywności.

 

Procesy zachodzące w szkole.

Cele:

–        Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy.

–        Wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów.

–        Stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych.

–        Monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych.

–        Doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej.

–        Angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych.

 

Zadania szkoły:

–        Aktualizowanie koncepcji pracy.

–        Rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej.

–        Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli.

–        Realizacja projektów unijnych.

–        Stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania.

–        Wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli.

–        Tworzenie warunków do samorządnego działania uczniów np. inicjatywy uczniów w działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego.

 

Zarządzanie i organizacja pracy w szkole.

Cele:

–        Zapewnienie wysokiego poziomu pracy edukacyjnej szkoły.

–        Wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną.

–        Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli.

–        Opracowywanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego.

–        Wspomaganie rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej.

–        Unowocześnianie bazy i uzupełnianie wyposażenia szkolnego.

–        Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

–        Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania szkołą.

 

Zadania szkoły:

–        Właściwe wykorzystanie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych nauczycieli.

–        Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.

–        Stworzenie nauczycielom równych szans rozwoju zawodowego.

–        Podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy.

–        Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej.

–        Realizacja wymagań oraz zadań z nadzoru pedagogicznego.

–        Unowocześnianie i aktualizacja bazy dydaktycznej szkoły.

–        Doskonalenie systemu uzyskiwania i obiegu informacji.

–        Angażowanie rodziców w życie szkoły.

 

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Cele:

–        Wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

–        Wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania.

–        Promowanie w środowisku potrzeby uczenia się.

–        Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły.

 

Zadania szkoły:

–        Kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku; poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie.

–        Czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska.

–        Ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach – wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym.

–        Czynna współpraca z rodzicami – współudział w podejmowaniu decyzji – zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.

–        Aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek – sukcesy, wydarzenia szkolne.

–        Umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej.

–        Wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami.

–        Publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej.

 

VII.     Ewaluacja.

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów odbywać się będzie przede wszystkim poprzez:

–        Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.

–        Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

–        Kontrolowanie realizacji godzin z art. 42 Karty Nauczyciela.

–        Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

–        Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w wybranych obszarach.

Załączniki:

Szkolny Program Wychowawczy

Szkolny Program Profilaktyki

Plan Pracy Szkoły