Szkolny Program Wychowawczy

ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBREM

 

wprowadzony uchwałą Nr 3/09/2011/Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Dobrem z dnia 30.09.2011 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorządy Uczniowskie

 

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Jan Paweł II

 

I. PODSTAWA PRAWNA.

 

Podstawę prawną do prowadzenia działań wychowawczych w Zespole Szkół w Dobrem stanowią:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72,
 • Konwencja o Prawach Dziecka – art. 3, art. 19, art. 33,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329),
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4, poz. 17),
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 23.08.2007 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 157, poz. 1100),
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. Nr 35, poz.222),
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 10.08.2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. Nr 131, poz.1079),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490),
 • Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Krajowy Program Zapobiegania zakażeniom HIV,
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999r. nr 96 poz. 1107),
 • Program profilaktyki prorodzinnej państwa z dn. 17 listopada 1998r. przygotowany przez Międzynarodowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa.

 

II. ZAŁOŻENIA.

 

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. W pełnieniu misji przyświecają nam uniwersalne wartości: patriotyzm, uczciwość, honor, odpowiedzialność, kreatywność.

Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości i bezpieczeństwa. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy wiedzę. Dążymy do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Przygotowujemy wychowanków do wartościowego i aktywnego życia w społeczeństwie.

W pracy pomagają nam rodzice, którzy aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości swoich dzieci. Współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły.

W szkole panują: otwartość, życzliwość, partnerstwo oraz wzajemny szacunek i współdziałanie nauczycieli, uczniów i rodziców.

Prowadzone w szkole zajęcia rozwijają talenty dzieci. Uczą samodzielnego myślenia i wiary we własne siły.

Kadrę szkoły stanowi zespół osób chętnych do podnoszenia swoich kwalifikacji, kreatywnych, zaangażowanych, pełnych zapału i ambicji. Nauczyciele życzliwym podejściem budzą zaufanie wychowanków, wspierają uczniów, rozwijają ich zainteresowania.

Kultywuje się tradycje szkoły. Szacunek dla tradycji tworzy silne więzi między uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz absolwentami.

Władze oświatowe i samorządowe wspierają rozwój placówki.

W działaniach dydaktycznych i wychowawczych wspierającą i współtworzącą rolę pełnią rodzice. Działania wychowawcze szkoły i domu są spójne.

 

III. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE.

 

• Dociekliwość poznawcza ucznia, ukierunkowana na dobro, prawdę, piękno,

• poszanowanie godności ludzkiej,

• uczciwość, szczerość, lojalność,

• duma,

• godność osobista,

• honor,

• odpowiedzialność i wytrwałość,

• sprawiedliwość,

• tolerancja,

• altruizm,

• umiejętność współżycia i współpracy w klasie, szkole, środowisku,

• szacunek dla języka, kultury, historii i tradycji narodowych i regionalnych,

• wykształcenie,

• wrażliwość na piękno przyrody.

 

IV. PRIORYTETY SZKOŁY.

 

1. Wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości, w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych.

2. Pomoc w odnajdywaniu przez wychowanków własnego miejsca w rodzinie, grupie koleżeńskiej, społeczności lokalnej i narodowej.

3. Kształtowanie etyki pracy, rzetelności i uczciwości.

4. Organizowanie procesu rozwoju ucznia ukierunkowanego na jego sukces.

 

V. MODEL ABSOLWENTA.

 

Absolwent naszej szkoły:

1. Potrafi żyć w społeczeństwie.

• Szanuje ogólnie przyjęte normy moralne i społeczne.

• Zna swoje prawa i obowiązki.

• Ma poczucie własnej wartości.

• Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi.

• Dba o wspólne dobro.

• Potrafi współdziałać w grupie.

• Bierze udział w inicjatywach społecznych.

• Jest pogodny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat.

2. Ceni wartość rodziny. Jest przygotowany do uczestnictwa w kulturze narodowej i europejskiej.

• Ma świadomość swojego miejsca w rodzinie.

• Zna przeszłość historyczną swojej miejscowości, regionu, kraju.

• Szanuje i kultywuje tradycje, obrzędy rodzinne i regionalne.

• Zna lokalne i narodowe miejsca pamięci.

• Jest dumny z przynależności narodowej.

• Odczuwa potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym.

3. Jest prawy.

• Rozróżnia dobre i złe zachowania.

• W swoim postępowaniu kieruje się dobrymi intencjami.

• Postępuje zgodnie z uniwersalnymi wartościami, takimi jak miłość, honor, uczciwość, prawda, lojalność, szczerość.

4. Jest odpowiedzialny.

• Rzetelną pracą dąży do osiągnięcia wyznaczonych celów.

• Umie ponosić odpowiedzialność za własne decyzje i zachowania.

• Potrafi dokonać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów.

• Sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

• Stara się rozwiązywać problemy.

• Nie zniechęca się porażkami.

• Potrafi chronić środowisko naturalne.

5. Jest otwarty.

• Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty z innymi ludźmi.

• Jest ciekawy świata.

• Chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł.

• Jest aktywny umysłowo.

• Rozwija swoje zainteresowania.

• Z uwagą i szacunkiem słucha poglądów innych ludzi.

• Potrafi zaprezentować swój punkt widzenia.

6. Jest tolerancyjny.

• Szanuje innych ludzi, ich poglądy, status społeczny i majątkowy, wyznanie, pochodzenie, przynależność do określonej rasy.

• Dąży do integracji z ludźmi niepełnosprawnymi.

• Potrafi pogodzić własne dobro z dobrem innych ludzi.

• Pomaga słabszym, młodszym.

• Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi.

7. Posiada wysoki poziom wiedzy.

• Opanował wiedzę i umiejętności na poziomie swoich możliwości.

• Jest przygotowany do następnego etapu nauki.

• Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

• Zna podstawy języka obcego.

• Sprawnie korzysta z technologii komputerowej.

• Potrafi stosować w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności.

• Dąży do osiągnięcia sukcesu.

8. Żyje w przyjaźni ze środowiskiem naturalnym.

• Zna podstawowe zasady ochrony środowiska naturalnego i stosuje się do nich.

• Bierze aktywny udział w akcjach ekologicznych.

• Włącza się do propagowania ekologii w najbliższym środowisku.

• Jest wrażliwy na los zwierząt.

 

VI. CELE.

 

1. Cele ogólne

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości, w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.

2. Przygotowanie wychowanka do życia i aktywnego udziału w społeczeństwie.

3. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka.

2. Cele szczegółowe:

1. Wyposażenie wychowanków w wiedzę o otaczającym świecie, w jego aspekcie historycznym, społecznym, przyrodniczym.

2. Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie piękna, dobra i prawdy w świecie.

3. Umożliwienie wychowankom rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań.

4. Rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii.

5. Kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

6. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się.

7. Kształcenie kreatywności, twórczego myślenia.

8. Przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych.

9. Integrowanie zespołów klasowych.

10. Rozwijanie samorządności uczniów.

11. Przygotowywanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

12. Kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych.

13. Kształcenie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi.

14. Wspomaganie uczniów w odkrywaniu i rozumieniu tego, co najwartościowsze: uczciwości, honoru, prawdy, pracowitości, koleżeństwa, miłości, lojalności.

15. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

16. Rozwijanie umiejętności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, dążenia do realizacji wyznaczonych celów.

17. Kształcenie postaw proekologicznych.

 

VII. ZADANIA.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację:

– dyrektor szkoły,

– wychowawcy klas,

– nauczyciele poszczególnych przedmiotów,

– rodzice,

– uczniowie.

 

Zadania wychowawców:

1. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności wychowawcze.

2. Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków.

3. Systematycznie współpracują z rodzicami.

4. Dążą do integracji zespołu klasowego, angażują w życie klasy wszystkich uczniów.

5. Zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.

6. Pomagają rodzicom w zdobywaniu wiedzy i kompetencji z dziedziny wychowania.

7. Tworzą warunki wspomagające rozwój wychowanków, przygotowują do życia w rodzinie i społeczeństwie.

8. Uczą samodzielności i odpowiedzialności.

9. Kształtują właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej.

10. Uczą pozytywnego myślenia oraz rozwijają wiarę we własne siły uczniów.

11. Kształcą umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji.

 

Zadania nauczycieli:

1. Organizują ciekawe zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne rozwijające osobowość uczniów.

2. Dostosowują wymagania programowe do potrzeb i możliwości uczniów.

3. Dają szansę wykazania się, rozwoju zainteresowań i talentów każdemu uczniowi.

4. Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów.

5. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

6. Mobilizują uczniów do nauki, stosując różnorodne metody pracy.

7. Kształcą u uczniów postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich.

8. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wyjść, wycieczek, wyjazdów do kina i teatru.

 

Zadania opiekuna świetlicy:

1. Zapewnia właściwe warunki higieniczno – sanitarne i bezpieczeństwo w czasie zajęć świetlicowych.

2. Udziela pomocy uczniom mającym kłopoty w nauce oraz rozwija ich zainteresowania i uzdolnienia.

3. Zagospodarowuje wolny czas przed i po lekcjach uczniom dojeżdżającym.

 

Zadania rodziców:

1. Uczestniczą w zebraniach zorganizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, prelekcjach, poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

2. Współdziałają z nauczycielami i wychowawcami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

3. Znają zadania i zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze klasy i szkoły.

4. Zawiadamiają wychowawcę o nieobecności ucznia. W przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych – pisemnie usprawiedliwiają tę nieobecność.

5. Utrzymują stały kontakt z wychowawcą

6. Dbają o odpowiedni strój i wygląd dziecka.

7. Zgłaszają do wychowawcy najdrobniejsze nawet formy przestępczości wśród uczniów.

8. Ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez dzieci.

9. Czynnie uczestniczą w imprezach i uroczystościach klasowych i szkolnych.

 

Zasady współpracy z rodzicami.

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusja na tematy wychowawcze:

a) przedstawienie rodzicom zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych szkoły i klasy, wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

b) angażowanie rodziców do realizacji zamierzeń gospodarczych, do pomocy w organizacji wycieczek, uroczystości klasowych i szkolnych.

2. Kontakty indywidualne nauczycieli i rodziców:

a) uzyskanie przez rodziców informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności,

b) otrzymywanie informacji oraz porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia,

c) możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych,

d) pedagogizacja rodziców,

e) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów.

 

Zadania uczniów.

1. Przestrzegają postanowienia Statutu Szkoły.

2. Stosują się do zaleceń każdego pracownika szkoły.

3. Współuczestniczą w życiu szkoły poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego.

4. Systematycznie uczęszczają do szkoły.

5. Sumiennie pracują na miarę swoich możliwości, osiągają jak najlepsze wyniki.

6. Realizują swoje zadania obowiązkowe i konsekwentnie wykonują zadania dobrowolnie podjęte.

7. Rozwijają swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych.

8. Biorą udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach plastycznych oraz festiwalach.

9. Działają w organizacjach szkolnych.

10. Okazują szacunek wszystkim ludziom.

11. Swoje kontakty z innymi uczniami opierają na koleżeństwie, współpracy i tolerancji.

 

VIII. WSPÓŁORGANIZATORZY PROCESU WYCHOWANIA.

 

Samorząd Uczniowski

1. Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

2. Reprezentuje postawy i potrzeby uczniów wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.

3. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

4. Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

5. Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.

6. Wyraża opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

 

Rada Rodziców

1. Reprezentuje ogół rodziców.

2. Podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły.

3. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.

4. Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.

5. Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 

IX. DZIAŁANIA I ZADANIA WYCHOWAWCZE.

 

Cele wychowania

Uczeń:

Zadania

Odpowiedzialni

Posiada wiedzęo otaczającym go świecie.
 • Uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji.
 • Prowadzenie ciekawych zajęć, wykorzystywanie różnorodnych metod pracy.
 • Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 • Pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów za pomocą nowych i ciekawych technik uczenia się.
 • Stwarzanie uczniom możliwości eksponowania wiedzy.
 • Umożliwienie uczniom nauki języków obcych.
Nauczyciele, wychowawcy
Wyróżnia się dociekliwością poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie piękna, prawdy i dobra w świecie.
 • Organizowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych.
 • Wzbudzenie zainteresowania otaczającym światem.
 • Rozwijanie nawyku samokształcenia i stałego doskonalenia.
 • Rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa.
 • Ukazywanie wzorców osobowych.
 • Organizowanie spotkań z wartościowymi ludźmi.
Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciel bibliotekarz
Rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.
 • Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego.
 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych.
 • Stwarzanie możliwości eksponowania zdolności i umiejętności uczniów.
 • Udział w konkursach, zawodach sportowych, festiwalach.
 • Propagowanie osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym.
Nauczyciele, wychowawcy, dyrektor
Umie korzystać z nowoczesnej technologii.
 • Stosowanie technologii na zajęciach lekcyjnych i w pracy pozalekcyjnej.
 • Zorganizowanie zajęć kółka informatycznego.
 • Umożliwienie korzystania z technologii w świetlicy oraz bibliotece szkolnej.
Nauczyciele, opiekun świetlicy, nauczyciel bibliotekarz, dyrektor
Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji.
 • Wykorzystywanie na lekcjach różnorodnych źródeł informacji.
 • Wskazywanie na możliwość korzystania z różnych źródeł informacji podczas pracy w domu.
 • Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczo – medialnej.
 • Gromadzenie w szkole różnych źródeł informacji.
Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciel bibliotekarz, dyrektor
Rozwija umiejętność wypowiadania się.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania własnego zdania.
 • Kształcenie umiejętności dyskutowania.
 • Stwarzanie możliwości do wypowiadania się uczniów na określony temat.
 • Organizowanie uroczystości, podczas których uczniowie mogą recytować, wygłaszać mowy.
 • Udział w konkursach krasomówczych i recytatorskich.
Nauczyciele, wychowawcy
Jest kreatywny, myśli twórczo.
 • Stawianie przed uczniami sytuacji problemowych.
 • Rozwijanie samodzielności uczniów w rozwiązywaniu problemów.
 • Kształcenie umiejętności radzenia sobie z porażkami.
Nauczyciele, wychowawcy
Jest przygotowany do właściwego pełnienia ról społecznych.
 • Zapoznanie z prawami ucznia i dziecka.
 • Uczenie prawidłowych zachowań obowiązujących w społeczeństwie.
 • Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
 • Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się.
 • Kształcenie umiejętności pracy w grupie.
 • Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej.
 • Uświadamianie wartości rodziny.
Nauczyciele, wychowawcy
Integruje się z  zespołem klasowym.
 • Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz uroczystości klasowych.
 • Wybór rady klasy, przydział obowiązków i zadań.
 • Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie.
 • Dbanie o czystość i wystrój klasy.
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy.
 • Wspólne przygotowywanie uroczystości i imprez szkolnych.
Wychowawcy, nauczyciele
Rozumie, na czym polega samorządność, umiejętnie z niej korzysta.
 • Umożliwienie działalności Samorządu Uczniowskiego.
 • Organizowanie wyborów do Rady SU.
 • Umożliwienie SU działalności kulturalnej.
 • Organizowanie sejmików.
 • Umożliwienie uczniom przedstawiania problemów społeczności uczniowskiej.
 • Umożliwienie działalności organizacji uczniowskich.
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły.
Opiekun SU, nauczyciele, dyrektor
Jest przygotowany do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Organizowanie wyjazdów do kina, teatru.
 • Ukazywanie wartościowych dzieł sztuki, filmów, audycji.
 • Kształcenie krytycznego odbioru przekazów telewizyjnych, radiowych, kinowych.
 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami świata sztuki, artystami, pisarzami.
Wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel bibliotekarz, dyrektor
Przyjmuje postaw moralne, obywatelskie i patriotyczne.
 • Uzmysłowienie uczniom konieczności przestrzegania prawa, dyscypliny społecznej i sumiennego wywiązywania się z obowiązków.
 • Pielęgnowanie tradycji szkoły.
 • Wpajanie szacunku dla historii, tradycji i symboli narodowych.
 • Przekazywanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym narodu.
 • Rozwijanie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym, regionem.
 • Wpajanie szacunku i kultywowanie tradycji i obrzędów regionalnych.
 • Rozwijanie poczucia dumy z przynależności regionalnej i narodowej.
 • Upowszechnianie zasad demokracji.
 • Przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie.
Nauczyciele, wychowawcy, opiekun Klubu Europejskiego
Przyjmuje właściwą postawę wobec siebie i innych ludzi.
 • Kształcenie umiejętności samooceny.
 • Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie poczucia godności osobistej oraz postawy szacunku dla godności innych.
 • Kształcenie postaw asertywnych.
 • Wskazywanie na niepowtarzalność każdej jednostki.
 • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi niepełnosprawnych.
 • Kształcenie postaw altruizmu.
 • Organizowanie akcji charytatywnych.
 • Rozwijanie postawy szacunku wobec wszystkich ludzi.
 • Kształcenie tolerancji.
Nauczyciele, wychowawcy
Rozumie, że w życiu należy kierować się tym, co najwartościowsze: uczciwością, honorem, prawdą, pracowitością, koleżeństwem, miłością, lojalnością.
 • Wskazywanie na życie jako fundamentalną wartość.
 • Rozwijanie potrzeby życia według uniwersalnych wartości.
 • Ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych.
Nauczyciele, wychowawcy
Jest odpowiedzialny za własne słowa i czyny.
 • Kształcenie odpowiedzialności za słowa i czyny.
 • Rozwijanie umiejętności przyznania się do błędu.
Nauczyciele, wychowawcy
Umie dokonywać wyborów, podejmować decyzje, dążyć do realizacji wyznaczonych celów.
 • Stawianie przed uczniami sytuacji problemowych, wymagających podjęcia decyzji.
 • Rozwijanie uporu w dążeniu do celu, wytrwałości, sumienności.
 • Kształcenie umiejętności zwracania się o pomoc do innych ludzi.
 • Rozwijanie umiejętności przezwyciężania trudności i problemów.
 • Wskazywanie wzorców osobowych.
Nauczyciele, wychowawcy
Przyjmuje postawy proekologiczne.
 • Uświadamianie uczniom, jaką wartość ma środowisko naturalne.
 • Propagowanie postaw proekologicznych.
 • Uwrażliwianie na los zwierząt.
 • Wskazywanie na możliwości i metody ochrony środowiska naturalnego.
 • Organizowanie akcji ekologicznych.
 • Wycieczki turystyczne.
Nauczyciele, wychowawcy, opiekun Klubu Ekologicznego

 

X. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE.

 

a) Metody diagnozy:

– ankieta dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

– rozmowa z uczniem, rodzicem, nauczycielem,

– obserwacja,

– wywiad środowiskowy,

– analiza dokumentów.

b) Techniki zastosowane w diagnozie:

– wywiad,

– obserwacja,

– ankietowanie.

c) Narzędzia:

– zeszyt obserwacji,

– kwestionariusz ankiety,

– arkusz analizy.

 

XI. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW.

 

1. Metody:

– pogadanka,

– spotkanie ze specjalistą,

– prezentacja filmu pełnometrażowego, wideo,

– wycieczki tematyczne,

– prezentacja teatralna.

– drama,

– przedstawienia,

– burza mózgów,

– dyskusja,

– gry i zabawy dydaktyczne,

– praca w małych grupach,

– udział w uroczystościach szkolnych.

2. Formy:

– koła zainteresowań,

– zajęcia edukacyjne,

– godziny z wychowawcą,

– spotkania hobbystów,

– wycieczki,

– zajęcia i zawody sportowe.

 

XII. EWALUACJA.

 

Realizacja programu wychowawczego szkoły poddana jest nadzorowi dyrektora i wicedyrektora szkoły. Ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły dokonuje się raz w roku na podsumowującym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Program ma charakter otwarty, może być weryfikowany.

Proponowane formy ewaluacji:

• ankiety przeprowadzane wśród uczniów, nauczycieli, rodziców;

• rozmowy z uczniami i rodzicami;

• analiza dokumentów;

• obserwacja zachowań uczniów;

• wnioski z nadzoru pedagogicznego.

 

XIII. UWAGI KOŃCOWE.

 

Codzienna praca wychowawcza w szkole opiera się na:

 • Klasowych planach oddziaływań wychowawczych, sporządzanych w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Dobrem.
 • Planach Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem oraz Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem.