Wychowanie fizyczne

Jak przebiega proces uczenia się na wychowaniu fizycznym?

Jaka jest droga od podstawy programowej do treści realizowanych na codziennych lekcjach?

Jak to się dzieje, że oceny w dzienniczku nie zawsze muszą się równać ocenie semestralnej czy końcoworocznej?

Na te i podobne pytania znajdziecie odpowiedź w tej części witryny.

Zapraszamy!

 

 

1. Aby mówić o ocenie z zakresu wychowania fizycznego, zakłada się:

 • obecność ucznia na zajęciach;
 • posiadanie stroju sportowego określonego przez nauczyciela prowadzącego na lekcji organizacyjnej w danym roku szkolnym;
 • poziom motywacji skłaniający ucznia do udziału w zajęciach ruchowych;
 • obecność na sprawdzianach – regularne zdobywanie przez ucznia bieżących ocen z zaliczeń poszczególnych elementów technicznych danej dyscypliny;

2. Osiągnięcie takiego poziomu wiedzy, który umożliwi dbałość o zdrowie:

 • posiadanie wiadomości na temat charakteru związków pomiędzy ciałem człowieka a zdrowym stylem życia, zapobieganiem chorobom i racjonalnie prowadzona rekreacją ruchową;
 • postrzeganie zdrowia rozumianego w aspekcie sześciu wzajemnie przenikających się sfer: fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, osobistej i duchowej;
 • posiadanie przez ucznia zasobu wiedzy z zakresu samobadania, profilaktyki i korekcji wad postawy oraz podstawowych zachowań utylitarnych;
 • posiadanie i dalsze nabywanie kompetencji do samodzielnego utrzymywania higieny osobistej i porządku w najbliższym otoczeniu;
 • znajomość zasad hartowania na bodźce fizyczne i psychiczne;
 • stopień umiejętności praktycznego zastosowania wiadomości nabytych w trakcie lekcji, wyrażający się w stosunku do siebie samego i innych (uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze fizycznej);

3. Wiadomości z zakresu rozwoju sprawności kondycyjno – koordynacyjnych oraz możliwości ich kontroli:

 • sposoby kształtowania siły, skoczności, wytrzymałości, szybkości i zwinności – terminologia dotycząca ćwiczeń i pozycji wyjściowych do nich;
 • wiadomości o kształtowaniu równowagi, orientacji przestrzennej, czucia oraz rytmizacji ruchu;
 • znajomość co najmniej jednego testu pomiaru sprawności fizycznej;

4. Wiadomości dotyczące organizacji i przebiegu poszczególnych dyscyplin sportowych:

 • przygotowania boiska do danej zabawy ruchowej czy gry sportowej;
 • bezpieczeństwa jej przebiegu, latem i zimą, w różnych warunkach, indywidualnie i w grupie rówieśniczej;
 • przepisów obowiązujących w danej zabawie, grze, dyscyplinie oraz sportowego kodeksu honorowego fair play;

5. Posiadanie umiejętności określenia specyfiki wysiłku fizycznego i przygotowania organizmu do jego podjęcia w różnych warunkach pogodowych oraz terenowych:

 • wysiłki krótkotrwałe o dużej intensywności i wysiłki długotrwałe o niskiej intensywności;
 • wysiłki o specyfice szybkościowej, wytrzymałościowej, skocznościowej, siłowej itd.;

6. Pełnienie przez ucznia ról: organizatora, trenera, sędziego, zawodnika, kibica – w zabawach i grach ruchowych, poszczególnych dyscyplinach sportowych, zawodach – z pomocą i bez pomocy nauczyciela.

7. Tendencja do samodoskonalenia oraz postępy ruchowe w poszczególnych dyscyplinach sportu.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – ZASADY OCENIANIA

 

Ustalając zasady oceniania wyszliśmy z założenia, że każdemu uczniowi powinno się umożliwić zdobycie oceny bardzo dobrej. Każdemu, więc nie wyłącznie bardzo sprawnemu, ale również uczniowi sprawnemu w mniejszym stopniu a wykazującemu zaangażowanie i dobrą wolą, zainteresowanie problematyką wychowania fizycznego.

Kryteria brane pod uwagę przy wystawianiu oceny:

1. Postawa wobec przedmiotu.

2. Umiejętności – ocenia się dla orientacji ucznia i nauczyciela, w jakim stopniu została opanowana dana czynność ruchowa. Kryterium to nie ma jednak decydującego znaczenia przy wystawianiu końcowej oceny.

3. Wiadomości – sprawdza się, by mieć pewność, że udział ucznia w lekcji jest w pełni świadomy.

4. Inwencja twórcza – będzie premiowana, aby uczniowie czuli się doceniani i chcieli się dalej rozwijać.

5. Współpraca z nauczycielem i innymi uczniami – ważna umiejętność, która daje możliwość zorganizowania sobie czasu wolnego.

6. Zaangażowanie poza lekcją wychowania fizycznego będzie premiowane, aby zmobilizować uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.

7. Poziom rozwoju sprawności i wydolności – postępy: przeprowadzane sprawdziany są wyznacznikami pracy nad sobą i dają możliwość porównywania swoich wyników z normami dla danego wieku oraz z najlepszymi rezultatami szkoły, które wywieszone są na tablicach.

Na ocenę bardzo dobrą wystarczy odrobina dobrej woli i zaangażowania. Oto elementy, za które będzie można otrzymać „+” i „-”, z wyjątkiem umiejętności, które podlegają ocenie w skali sześciostopniowej.

Postawa wobec przedmiotu:

a) zaangażowanie, czynny, aktywny udział w lekcji – otrzymujesz „+”;

b) prowadzenie kącika kultury fizycznej; jeden temat realizują dwie osoby – otrzymujesz „+”;

c) brak stroju – karany „• ” (raz w semestrze, każdy kolejny raz – ocena niedostateczna);

d) w grupach żeńskich, podczas niedyspozycji możliwe jest dodatkowo zwolnienie z ćwiczeń na zajęciach w każdym miesiącu zaznaczane przez nauczyciela „N”;

e) nieodpowiednie zachowanie: brak dyscypliny, wulgarność, nieposzanowanie sprzętu karane „-”;

Wiadomości:

a) odpowiedź na pytanie nauczyciela premiowana „+”;

b) przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat – otrzymujesz „+”;

c) propozycja spędzenia czasu wolnego (np. weekend) – otrzymujesz „+”;

Współpraca z nauczycielem i uczniami:

a) przeprowadzenie rozgrzewki – otrzymujesz „+” (lub ocenę);

b) propozycja ćwiczenia, układu ćwiczeń, fragmentu gry do realizacji tematu głównego zajęć: „+”;

c) organizacja zawodów międzyklasowych – otrzymujesz „+”;

Inwencja twórcza:

a) wykorzystanie nietypowych przyborów przyniesionych na lekcję, propozycje ćwiczeń – otrzymujesz „+”;

b) zaproponowanie formy zajęć rekreacyjnych – otrzymujesz „+”;

Poziom rozwoju sprawności i wydolności – postępy:

a) porównanie wyników testów i prób przeprowadzonych na początku i końcu roku szkolnego: wybrany przez nauczyciela test sprawności fizycznej – za poprawę otrzymujesz „+”;

Zaangażowanie poza lekcją wf:

a) regularny udział w SKS-ie – otrzymujesz „+”;

b) udział w zawodach – otrzymujesz „+”;

c) udział w zajęciach rekreacyjnych – otrzymujesz „+”;

Uczeń otrzymuje plusy i minusy, które nauczyciel zapisuje w swoim notesie. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel zapisuje oceny za umiejętności oraz – na koniec semestru – wszystkie plusy i minusy uzyskane przez danego ucznia.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA:

 

Ocen celująca:

umiejętności na poziomie bdb, min. 8 plusów, udział w zajęciach dodatkowych oraz reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych;

 

Ocena bardzo dobra:

umiejętności na poziomie bdb i min. 3 plusy;

lub

umiejętności na poziomie db i min. 5 plusów;

lub

umiejętności na poziomie dst i min. 7 plusów;

lub

umiejętności na poziomie dop. i min. 8 plusów;

 

Ocena dobra:

umiejętności na poziomie bdb i 0-2 plusy, małe zaangażowanie;

lub

umiejętności na poziomie db i min. i 2-4 plusy;

lub

umiejętności na poziomie dst i min. 4-5 plusów;

lub

umiejętności na poziomie dop. i min. 5-7 plusów;

 

Ocena dostateczna:

umiejętności na poziomie bdb oraz 0 plusów i 3 minusy;

lub

umiejętności na poziomie db i 0-1 plusów;

lub

umiejętności na poziomie dst oraz 2-3 plusy;

lub

umiejętności na poziomie dop. oraz 3-4 plusy;

 

Ocena dopuszczająca:

umiejętności na poziomie bdb, brak zaangażowania i 6 minusów;

lub

umiejętności na poziomie db oraz 0-1 plusów i 3 minusy;

lub

umiejętności na poziomie dst oraz 0-1 plusów;

lub

umiejętności na poziomie dop. oraz 0-2 plusy;

 

Tworząc swoją koncepcję wzięliśmy pod uwagę konkretność, jawność, egalitaryzm i indywidualizację podstawowych wymogów oceniania.

Uczniowie z dysfunkcjami rozwojowymi i problemami zdrowotnymi uzyskują ocenę z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem stosownych orzeczeń lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także zaświadczeń lekarskich. Dla uczniów tych dostosowuje się także obciążenia wysiłkowe na lekcji, biorąc pod uwagę ich indywidualne możliwości fizyczne.

Mamy nadzieję, że jasno sformułowane kryteria i ich dobór sprawią, że uczeń wykaże się większą aktywnością, która zaowocuje pozytywną postawą wobec kultury fizycznej.