Regulamin Funduszu Socjalnego

 

Regulamin gospodarowania środkami

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zespołu Szkół w Dobrem

 

wprowadzony zarządzeniem Nr 13/2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrem z dnia 27 grudnia 2011r.

po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

 

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70. poz. 335 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94z 1998r. z późn. zm.),
  5. Ustawa z dnia 23 maja 1991r.o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 79 z 2001r., poz. 854 z późn. zm.),
  6. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679),
  7. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307),
  8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998r. Nr 161 poz. 1106 z późn. zm.),
  9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2009r. Nr 43 poz. 343),
  10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

b) Zespole, rozumie się przez to Zespół Szkół w Dobrem,

c) Pracodawcy, rozumie się przez to Zespół Szkół w Dobrem,

d) Dyrektorze, rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrem lub w czasie jego nieobecności w pracy zastępcę dyrektora,

e) Uprawnionych, rozumie się przez to osoby wymienione w Dziale IV Uprawnieni do korzystania z Funduszu,

f) Związkach Zawodowych, rozumie się przez to zakładowe organizacje związkowe działające w Zespole Szkół w Dobrem.

 

II TWORZENIE FUNDUSZU.

§ 2

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych twarzy się z:

a) corocznego odpisu podstawowego na każdego pracownika zatrudnionego, a także przebywającego na urlopie wychowawczym wyliczonego od podstawy (37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego),

b) corocznego odpisu na nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej – tj. zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

c) corocznego odpisu na nauczycieli – emerytów i rencistów objętych opieką socjalną placówki w wysokości 5 % pobieranych przez nich aktualnie emerytur i rent,

d) corocznego odpisu na pozostałych emerytów i rencistów objętych opieką socjalną placówki w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą na każdą osobę uprawnioną do opieki socjalnej zakładu,

e) wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia na każdą osobę uprawnioną posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

2. W celu naliczenia odpisu zobowiązuje się emerytów i rencistów – byłych nauczycieli, do przedłożenia w terminie do 31 marca każdego roku aktualnej decyzji lub innego dokumentu ZUS ustalającą wymiar należnego im świadczenia emerytalno-rentowego. Nie dostarczenie w/w dokumentu może skutkować odmową korzystania z Funduszu.

3. Środki Funduszu zwiększa się o:

a) odsetki bankowe od środków Funduszu,

b) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

c) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.

4. Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz

5. Kwota odpisu należnego na dany rok kalendarzowy podlega przekazaniu na odrębny rachunek Funduszu w wysokościach i terminach określonych przepisami Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DZ. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)

 

III UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU.

§ 3

1. Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnione są wszystkie osoby, którym prawo do korzystania z Funduszu dał przepis zawarty w art. 2 pkt 5 ustawy oraz osoby, którym prawo to nadał pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Są to w szczególności:

a) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę,

wyboru, mianowania – w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, zdrowotnych i innych (z wyłączeniem urlopów bezpłatnych), w stanie nieczynnym,

c) emeryci i renciści, byli pracownicy przebywający na świadczeniu przedemerytalnym lub kompensacyjnym (dla których Zespół Szkół był ostatnim miejscem pracy), członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz emerytach i rencistach lub byłych pracownikach pobierających świadczenia przedemerytalne lub kompensacyjne, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskali rentę rodzinną,

d) osoby objęte opieką socjalną w drodze art. 53 ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela,

e) inne osoby objęte opieką socjalną placówki – wskazane w drodze porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi działającymi w placówce,

f) członkowie rodzin osób uprawnionych.

2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w ust. 1 lit. f) Regulaminu zalicza się:

a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat,

b) osoby wymienione w lit. a) – niezdolne do żadnej pracy – bez względu na wiek (legitymujące się stosownym orzeczeniem o niepełnosprawności),

c) współmałżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe.

 

IV GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU.

§ 4

1. Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan finansowy opracowywany corocznie przez Pracodawcę z uwzględnieniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

2. Roczny plan finansowy wymaga uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami związków zawodowych i zatwierdzenia przez Pracodawcę.

3. Do czasu uzgodnienia planu finansowego na dany rok działalność socjalna w zakresie zapomóg losowych oraz pożyczek na cele mieszkaniowe prowadzona będzie zgodnie z zasadami Regulaminu w ramach posiadanych środków.

4. Roczny plan finansowy może być zmieniony w ciągu roku na wniosek Pracodawcy lub związków zawodowych.

 

V PRZEZNACZENIE I ZASADY KORZYSTANIA Z ŚRODKÓW FUNDUSZU.

§ 5

Środki Funduszu przeznaczone są na działalność socjalną w zakresie:

1. Dofinansowywania różnych form wypoczynku urlopowego i wakacyjnego osób uprawnionych,

zwłaszcza wczasów, sanatoriów, kolonii letnich, obozów młodzieżowych, zimowisk itp., a także wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.

a) Nauczycielom przysługuje obligatoryjnie określone w art. 53 pkt 1a Karty Nauczyciela świadczenie urlopowe.

b) Nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom i rencistom objętym opieką socjalną przysługuje dofinansowanie określonej we wniosku formy wypoczynku (zależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z uwzględnieniem zasad określonych w załącznika nr 3). Dofinansowanie przyznaje się na wniosek uprawnionego, Pracodawcy lub związków zawodowych.

c) Dzieciom pracowników oraz dzieciom pozostałych osób uprawnionych (w wieku od 5 do 16 roku życia) przysługuje dofinansowanie do wypoczynku (zależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z uwzględnieniem zasad określonych w załącznika nr 4). Dofinansowanie przyznaje się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

2. Dofinansowywanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo – rekreacyjnej organizowanej w postaci dopłat do biletów wstępu do kin, teatrów, muzeów, dopłat do imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, pikników rodzinnych, spotkań i wyjazdów integracyjnych, weekendowych, wycieczek, imprez kulturalno – oświatowych, itp. oraz dowozu na te imprezy. Dofinansowanie przyznaje się na wniosek Pracodawcy lub związków zawodowych.

3. Dofinansowywania imprez dla dzieci osób uprawnionych oraz zakupu paczek świątecznych dla dzieci od 1 roku do lat 16 (zależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z uwzględnieniem załącznika nr 4). Dofinansowanie przyznaje się na wniosek Pracodawcy lub związków zawodowych.

4. Bezzwrotnych zapomóg losowych dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z powodu zdarzeń losowych (np. kradzież, włamanie, pożar, zalanie mieszkania, ciężkiej lub długotrwałej choroby, a także w wyniku innych obiektywnych czynników, które w znacznym stopniu wpłynęły na pogorszenie warunków życiowych i bytowych). Dofinansowanie przyznaje się na wniosek uprawnionego. Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się sytuację życiową, rodzinną i materialną.

5. Świadczeń rzeczowych lub finansowych dla osób uprawnionych wymienionych w § 3 ust. 1 lit. od a) do e) (zależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z uwzględnieniem załącznika nr 3). Dofinansowanie przyznaje się na wniosek uprawnionego, Pracodawcy lub związków zawodowych.

6. Pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe.

§ 6

1. Priorytety w przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Przy określaniu sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uwzględnia się:

a) niskie dochody na osobę w rodzinie,

b) samotne wychowywanie dzieci,

c) posiadanie rodziny wielodzietnej,

d) obowiązek utrzymania innych członków rodziny, w szczególności dzieci,

e) obowiązek utrzymania niepełnosprawnych członków rodziny.

2. Wysokość świadczeń uzależniona jest od wysokości środków zgromadzonych na koncie Funduszu i od rocznego planu finansowego określającego ilość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych form działalności socjalnej.

3. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały świadczenia, gdy się o nie ubiegały lub nie wystąpiły z wnioskiem lub nie dotrzymały wymaganego terminu, nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu.

§ 7

1. Przy ustalaniu wysokości świadczenia z Funduszu bierze się też pod uwagę możliwość otrzymania wsparcia przez uprawnionego z innych źródeł, np. ośrodków pomocy społecznej, ubezpieczycieli, instytucji charytatywnych, funduszy socjalnych innych pracodawców uprawnionego lub członków jego rodziny.

2. W przypadku ubiegania się o pomoc na cele mieszkaniowe uwzględnia się także sytuację mieszkaniową uprawnionego.

3. W przypadku zainteresowania danym rodzajem działalności socjalnej przekraczającej możliwości organizacyjne lub finansowe, Pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi określa dodatkowe kryteria.

§ 8

1. W celu ustalenia sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej, uprawniony składa corocznie do dnia 30 kwietnia, a nowo zatrudnieni w terminie 30 dni od zatrudnienia, oświadczenie o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

2. Do 30 kwietnia danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o oświadczenie złożone w roku poprzednim.

3. Uprawnieni, którzy nie złożą oświadczenia o sytuacji materialnej lub złożą je po terminie, nie będą mogli w danym roku korzystać ze świadczeń finansowych z Funduszu lub otrzymają świadczenie w zmniejszonej wysokości.

4. Kryterium określającym sytuację materialną uprawnionego jest średni miesięczny dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie.

5. Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie jest kwotą wynikającą z podzielenia rocznego dochodu brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne uprawnionego oraz członków rodziny będących na jego utrzymaniu, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, z poprzedniego roku podatkowego przez liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie oraz podzielenia przez 12 miesięcy.

6. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, ubiegającej się o świadczenie z Funduszu, są łączne dochody nieopodatkowane i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych, uzyskiwane przez uprawnionego oraz członków rodziny będących na jego utrzymaniu, uzyskane z całego roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie oświadczenia o uzyskanych dochodach. Do dochodu nie wlicza się nagród i stypendiów udzielanych uczniom i studentom.

7. W przypadku osób, których jedynym źródłem dochodu jest prowadzenie działalności gospodarczej, dochodem z tego źródła nie może być kwota mniejsza niż deklarowana do ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku osób, których prowadzenie działalności gospodarczej stanowi dodatkowe źródło dochodu, dochód z tego źródła nie może być kwotą mniejszą niż połowa kwoty deklarowanej do ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli z tytułu tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, należy przyjąć wysokość kwoty ustalonej dla osoby, dla której ten obowiązek by występował.

8. W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej, życiowej lub materialnej osoby uprawnionej, uprawniony zobowiązany jest złożyć korektę oświadczenia o wyżej wymienionej sytuacji. Korekcie oświadczenia o dochodach podlega sytuacja utraty lub nawiązania stosunku pracy, przyznania lub utraty świadczenia emerytalno-rentowego. Korekta powinna uwzględniać aktualną sytuację materialną uprawnionego.

9. Oświadczenie o sytuacji materialnej podlega kontroli przez Pracodawcę lub osobę upoważnioną.

10. Pracodawca ma prawo żądać od uprawnionego, wnioskującego o świadczenie z Funduszu, udokumentowania prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, w tym uzyskanych dochodach.

11. W przypadku nieudokumentowania – w terminie wskazanym przez Pracodawcę – danych zawartych w oświadczeniu o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej, wniosek o świadczenie z przyczyn formalnych zostanie rozpatrywany negatywnie.

 

VI TRYB I ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU.

§ 9

1. Każdy rodzaj świadczenia bądź pomocy z Funduszu musi być poprzedzony kompletnym wnioskiem osoby uprawnionej, Dyrektora lub związków zawodowych, z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Wnioski o świadczenia z Funduszu kierowane są do Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrem na obowiązujących formularzach lub w formie podania, jeśli nie opracowano formularza dla danego świadczenia. Wnioski składa się w sekretariacie Zespołu w godzinach urzędowania.

2. Przydziału świadczeń z Funduszu poszczególnym osobom uprawnionym dokonuje Dyrektor lub upoważnione przez niego osoby w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych.

3. Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń Funduszu korzystać może w ciągu roku z różnych form działalności socjalnej określonych w Regulaminie.

4. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej pomoc z Funduszu można przyznać częściej niż raz w roku (z wyłączeniem świadczeń wymienionych w § 6 ust.1).

5. Dyrektor podejmuje decyzję o wypłacie środków z Funduszu na podstawie protokołu uzgodnień.

6. W przypadku różnic interpretacyjnych prawo interpretacji postanowień ustawy, Regulaminu oraz rocznego planu finansowego przysługuje Pracodawcy w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

§ 10

1. W razie odmownego rozpatrzenia wniosku należy podać osobie uprawnionej przyczyny odmowy. Osoba ta może w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia wystąpić z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponownego rozpatrzenie wniosku dokonuje Pracodawca w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych.

2. Uprawnionemu nie przysługuje prawo odwołania się do sądu lub organu nadzorującego Zespół z wyjątkiem świadczenie urlopowego dla nauczycieli.

§ 11

1. Uprawnionych informuje się o prowadzeniu naboru na dopłaty do świadczeń i usług z Funduszu, w następujący sposób:

a) na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu,

b) na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim – dotyczy nauczycieli,

c) na stronie internetowej Zespołu.

2. Informacje można też uzyskać w sekretariacie Zespołu lub u osoby upoważnionej przez Pracodawcę.

 

VII POMOC NA CELE MIESZKANIOWE.

§ 12

1. Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe (pożyczka) może być udzielona na:

a) budowę lub zakup domu albo lokalu w domu wielorodzinnym,

b) adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny,

c) nadbudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego,

d) pokrycie kosztów wykupu lokali mieszkaniowych na własność,

e) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego

lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

f) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych,

g) kaucję i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkania,

h) remont lub modernizację mieszkania lub domu,

i) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,

j) inne cele mieszkaniowe.

2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe są pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony lub określony (w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin; przebywający na urlopach wychowawczych, zdrowotnych i innych), emeryci i renciści byli pracownicy szkoły, emeryci oraz renciści objęci opieką socjalną placówki i inne osoby objęte opieką socjalną placówki – nieposiadający aktualnych zobowiązań wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tego tytułu.

§ 13

1. Uprawnieni ubiegający się o pożyczkę na cele mieszkaniowe składają wniosek, ze wskazaniem celu, na jaki ma być wykorzystana, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

2. Kwota przyznanej pożyczki może być udzielona do wysokości ośmiokrotności najniższego wynagrodzenia na cele wskazane w § 12 h) – j) lub dwunastokrotności najniższego wynagrodzenia na cele wskazane w § 12 a) – g).

3. Rozpatrywanie wniosków następuje według kolejności zgłoszeń.

4. Terminy wypłaty pożyczek uzależnione są od dostępności środków Funduszu. Przy dużym zapotrzebowaniu na pożyczki uwzględnia się częstotliwość korzystania z tego świadczenia przez uprawnionego.

§ 14

1. Decyzje o uruchomieniu wypłat pożyczek podejmuje Dyrektor na podstawie protokołu uzgodnień. Wypłata świadczenia następuje po zawarciu umowy z pożyczkobiorcą stanowiącej załącznik nr 6.

2. Okres spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe wynosi do 40 miesięcy.

3. Miesięczne raty pożyczki są potrącane z wynagrodzenia pożyczkobiorcy będącego pracownikiem lub wpłacane na konto Funduszu przez byłych pracowników. Podpisanie umowy o pożyczkę z Funduszem jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na potrącanie z wynagrodzenia należności wynikających z zaciągniętej pożyczki, również w przypadku wskazanym w § 15 ust. 1.

4. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 1% liczonego od kwoty udzielonej pożyczki. Odsetki od pożyczki zwiększają pierwszą ratę pożyczki i są przychodem Funduszu.

5. Warunkiem zawarcia umowy pożyczki jest poręczenie jej spłaty przez dwóch poręczycieli spełniających poniższe wymagania:

a) są zatrudnieni w placówce oświatowej na terenie Gminy Dobre na czas nieokreślony lub są emerytami lub rencistami objętymi opieką socjalną Zespołu,

b) nie posiadają zobowiązań przeterminowanych wobec Funduszu,

c) nie posiadają zajęć komorniczych.

6. Poręczyciel może maksymalnie poręczyć 2 pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków Funduszu.

§ 15

1. Niespłacona pożyczka udzielona ze środków Funduszu podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku porzucenia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem. Z natychmiastowej spłaty pożyczki zwolnieni są pracownicy przechodzący na emeryturę lub rentę.

2. W szczególnych przypadkach na wniosek uprawnionego Pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi może odstąpić od wymogu natychmiastowej spłaty pożyczki.

3. W razie braku spłaty pożyczki w wysokości przekraczającej wartość 3 rat, Pracodawca przenosi zobowiązanie pożyczkobiorcy solidarnie na poręczycieli. Jeżeli kwota przeterminowana przekracza wartość 4 rat – Pracodawca wypowiada umowę pożyczki (za 30-dniowym okresem wypowiedzenia) i stawia całą pozostałą do spłaty należność z tytułu udzielonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.

4. Fundusz może też dochodzić zwrotu niespłaconej pożyczki w inny sposób.

5. Pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w przypadkach uzasadnionych sytuacją materialną, życiową, zdrowotną i rodzinną pożyczkobiorcy może czasowo zawiesić spłaty rat pożyczki na okres do jednego roku.

6. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłacaniu przez poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia dochodzić się będzie od spadkobierców zmarłego. W przypadkach uzasadnionych sytuacją materialną, życiową, zdrowotną i rodzinną spadkobierców kwota niespłaconej pożyczki może ulec umorzeniu.

7. Decyzję o umorzeniu niespłaconej pożyczki podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 16

1. Świadczenia wypłacone z Funduszu podlegają doliczeniu do przychodów uprawnionego i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Uprawnieni niebędący pracownikami Zespołu zobowiązani są do złożenia oświadczenia do celów podatkowych. Niezłożenie oświadczenia uniemożliwi wypłacanie świadczeń z Funduszu.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 18

1. Regulamin podawany jest do wiadomości uprawnionych przez zamieszczenie go na stronie internetowej Zespołu i wyłożenie w Bibliotece Zespołu w godzinach jej pracy.

2. Ze strony internetowej lub Sekretariatu Zespołu można pobrać wzory wniosków o świadczenia z Funduszu.

3. Regulamin i zmiany w Regulaminie wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Zespołu.

§ 19

1. Współpraca ze związkami zawodowymi odbywa się przez wyznaczonego przedstawiciela związku zawodowego wskazanego pisemnie przez organy statutowe związku.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Wykaz załączników do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Roczny plan finansowy ZFŚS

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej dla celów ZFŚS

Załącznik nr 3 – Zasady różnicowania świadczeń socjalnych z ZFŚS

Załącznik nr 4 – Zasady różnicowania świadczeń socjalnych dla dzieci z ZFŚS

Załącznik nr 5 – Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS

Załącznik nr 6 – Umowa pożyczki z ZFŚS

 

Uzgodniono ze Związkami Zawodowymi w dniu 16.12.2011 r.                                                                                                            Pracodawca