Oferta

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem to placówka nowoczesna, bezpieczna i przyjazna, ukierunkowana na wszechstronny rozwój ucznia.

Teren wokół szkoły jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy. Budynek i jego otoczenie jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

Realizacja tygodniowego planu zajęć odbywa się w bogato wyposażonych salach lekcyjnych. Szkoła posiada także pracownię informatyczną, halę sportową, salę gimnastyczną, salę do zabaw ruchowych, bibliotekę, gabinet logopedy oraz świetlicę. Działa stołówka i zmodernizowana kuchnia. W pracy uczniów i nauczycieli wykorzystywana jest technologia informatyczno–komunikacyjna: tablice interaktywne, projektory multimedialne oraz Internet.

Warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły sprzyjają uzyskiwaniu przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej. Placówka kształci wychowanków odpowiedzialnych za siebie i swój rozwój, przygotowanych do kolejnego etapu edukacyjnego, rynku pracy oraz do życia w społeczeństwie.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną we własnym zakresie oraz we współpracy z PPP w Radziejowie.

W szkole prowadzone są zajęcia:

 • rewalidacyjne,
 • korekcyjno – kompensacyjne,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • socjoterapeutyczne,
 • wyrównawcze,
 • zajęcia dla uczniów zdolnych.

 

Organizacja dowozu dzieci do i ze szkoły

Gmina Dobre zapewnia dowóz dzieci z kierunków: Krzywosądz, Byczyna, Bronisław.

 

Godziny odjazdów autobusów spod szkoły:

– trasa Bronisław: godz. 13.30, 15.00,

– trasa Byczyna: godz. 13.30, 14.40 (środa – piątek), 15.00 (poniedziałek, wtorek),

– trasa Krzywosądz: godz. 12.30, 14.20.

 

Świetlica szkolna

W Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem uczniowie, od poniedziałku do piątku, mają zapewnioną opiekę świetlicową.

Świetlica szkolna otwarta jest w godzinach 7.30 – 15.10.

 

Przygotowanie sal dydaktycznych na przyjęcie sześciolatków

Placówka dokłada wielu starań, aby ułatwić dzieciom sześcioletnim start w szkole. W trosce o ich prawidłowy rozwój zapewnia im jak najlepsze warunki do pracy, nauki i zabawy.

 • We wszystkich klasopracowniach dla najmłodszych uczniów wydzielone zostały części do nauki oraz części rekreacyjne.
 • Meble i wyposażenie sal są dostosowane do wzrostu dzieci.
 • W klasach znajdują się kąciki tematyczne i przyrodnicze.
 • Sale wyposażone są w sprzęt multimedialny i komputerowy oraz w nowoczesne pomoce dydaktyczne gwarantujące realizację podstawy programowej.
 • Dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas w sali do zabaw ruchowych.