Ocena zachowania

Kryteria ocen zachowania w kl. IV – VI

Zachowanie

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który poprzez aktywność na forum szkoły jest znany społeczności szkolnej oraz stanowi pozytywny wzór do naśladowania.

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki zapisane w statucie szkoły oraz wyróżnia się na forum szkoły kulturą osobistą, aktywnością w nauce. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane w statucie szkoły. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia, z drobnymi uchybieniami. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wypełnia obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia następujące wykroczenia:
1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności. 1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień. 1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze aktywny udział w lekcji, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, maksymalnie 3 spóźnienia. 1. Frekwencja bez zastrzeżeń – wszystkie nieobecności usprawiedliwione, maksymalnie 3 spóźnienia. 1. Opuścił bez usprawiedliwienia 14 godzin (przy czym brak usprawiedliwienia wynika z zaniedbania ucznia i rodziców), maksymalnie 10 spóźnień. 1. Udowodnione wagary.
2. Osiąga maksymalne wyniki w nauce, zgodne ze swoimi możliwościami (pilność, staranność, systematyczność) 2. Osiąga wyniki w nauce zgodne ze swoimi możliwościami (wykonuje zadania domowe). 2. Stara się uzyskać dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości (zdarzają się oceny ndst obok bdb i db). 2. Uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości. Zdarzają się małe zaniedbania, sporadyczny brak prac domowych. 2. Duża ilość ocen ndst z powodu lekceważenia obowiązków, częste nieodrabiania prac domowych. 2. Otrzymanie kilku ocen ndst wynikające z zaniedbania, lenistwa.
3. Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, poszerza wiedzę i umiejętności w kołach zainteresowań. 3. Aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych. 3. Na bieżąco uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością. 3. Bierne uczestnictwo w lekcjach, brak ambicji do zdobywania lepszych ocen, uzupełniania braków w wiedzy. 3. Brak uwagi na lekcjach, brak zainteresowania nauką, utrudnianie prowadzenia lekcji. 3. Utrudnianie lub uniemożliwianie prowadzenia lekcji (częste, mimo upomnień).
4. Bierze udział w konkursach i zawodach sportowych pozaszkolnych. 4. Reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach szkolnych. 4. Przestrzega obowiązujących nakazów i zakazów (zmiana obuwia, zakaz opuszczania terenu szkoły, zakaz gry w piłkę w czasie przerwy, regulaminu świetlicy, biblioteki). 4. Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych.
Udział w życiu klasy, szkoły,  środowiska

 

 

 

1.Sumiennie i terminowo wykonuje powierzone zadania (pełna odpowiedzialność   za powierzone obowiązki). 1. Sumiennie i terminowo wywiązuje się z przydzielonych mu zadań. 1. Sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli prac. 1. Nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań i podjętych zobowiązań (nie przychodzi na próby, zajęcia pozalekcyjne). 1. Niewywiązywanie się z przydzielonych obowiązków. 1. Kradzież.
2. Bierze udział w życiu klasy, szkoły (praca w SU, organizacja imprez szkolnych, prowadzenie kroniki, strony internetowej, gazetki przedmiotowej). 2. Bierze udział w organizowaniu imprez klasowych lub szkolnych. 2. Włącza się do organizacji imprez klasowych, bierze udział w akcjach charytatywnych. 2. Nie zmienia obuwia, łamie regulaminy pracowni komputerowej, biblioteki, świetlicy. 2. Wykorzystywanie pracy innych dla własnych korzyści, odpisywanie zadań, korzystanie z podpowiadania, ściąg. 2. Niszczenie mienia szkoły (celowo i z premedytacją).
3. Wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów. 3. Dba o mienie szkoły klasy, kolegów. 3. Dba o mienie klasy i szkoły. 3. Wypełnia jedynie zadania narzucone przez nauczycieli, radę klasy. 3. Sporadyczne przejawy niszczenia mienia szkoły (krzeseł, stolików, gazetek ściennych, komputerów). Niszczenie rzeczy innych osób.
Kultura osobista, postawa wobec innych 1. Wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy, taktowny i delikatny. 1. Ma dobry wpływ na swoją grupę rówieśniczą. 1. Zachowuje się w sposób kulturalny. Pamięta o zwrotach grzecznościowych, jest życzliwy dla kolegów, reaguje na niewłaściwe zachowania innych. 1. Oszukuje nauczycieli poprzez korzystanie ze ściąg, odpisywanie prac domowych, drobne kłamstwa, podrabianie podpisów. 1. Częste opuszczanie terenu szkoły bez zezwolenia, przebywanie w miejscach publicznych poza wyznaczonymi w regulaminie godzinami. 1. Wyłudzanie.
2. Uprzejmie i z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych osób –dorosłych. 2. Jest życzliwy w stosunku do innych uczniów. 2. Życzliwie i grzecznie odnosi się do nauczycieli i innych pracowników szkoły (nie przeszkadza w czasie dyżurów, kulturalnie zachowuje się w autobusie). 2. Na ogół życzliwy stosunek do innych uczniów, zdarzają się drobne złośliwości, agresja słowna. 2. Niekoleżeńskie zachowanie, egoizm, lekceważenie innych (popychanie, szarpanie, kopanie, agresja słowna. 2. Zastraszanie, grożenie innym.
3. Podejmuje się opieki nad dłużej nieobecnym kolegą (dostarcza mu notatek, pomaga w uzupełnianiu wiedzy). 3. Nie ma żadnych zastrzeżeń do jego kultury osobistej na terenie szkoły, poza szkołą i w miejscach publicznych. 3. Nie kłamie i nie oszukuje nauczycieli i kolegów. 3. Niezłośliwe uchybienia w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły. 3. Stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia swojego i kolegów w drodze do i ze szkoły (autobusie szkolnym) oraz w czasie przerw. 3. Palenie (tytoniu).
4.Przestrzega powszechnie przyjętych zasad zachowania się w szkole, poza szkołą, na wycieczkach, w miejscach publicznych (GOK, kościół, boisko sportowe). Przebywa w miejscach publicznych    w godzinach ustalonych w regulaminie szkoły. 4. Dba o kulturę języka, przebywa w miejscach publicznych w godzinach ustalonych w regulaminie szkoły. 4. Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia swojego i kolegów (przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów, bieganie  po korytarzach, popychanie w szatni. 4. Zapominanie o zwrotach grzecznościowych, zachowania odbierane jako brak szacunku dla dorosłych (chodzenie w czapce po szkole, żucie gumy,  trzymanie rąk w kieszeni, pyskowanie). 4.Niekulturalne i obraźliwe zachowanie wobec dorosłych (nauczycieli, pracowników obsługi), używanie wulgarnych  wyrazów. 4. Picie alkoholu.
5. Dba o higienę osobistą, estetyczny wygląd oraz ład i porządek w szkole (strój galowy).

 

 

 

 

5. Dba o higienę osobistą, estetyczny wygląd oraz ład i porządek w szkole, klasie (strój galowy).

 

 

 

 

 

 

5. Szanuje rzeczy swoje i innych. Nie niszczy ich celowo. Potrafi uszanować strefę intymności nauczyciela (nie dotyka rzeczy zostawionych na biurku). 5. Nieodpowiednie zachowanie w czasie uroczystości szkolnych, brak szacunku dla symboli szkolnych. 5. Złośliwe kłamstwa, fałszowanie dokumentów szkolnych (dzienniczek, prace klasowe, dziennik lekcyjny). 5. Przynoszenie do szkoły i rozpylanie (rozlewanie) substancji szkodliwych, toksycznych.
6. Dba o kulturę języka na terenie szkoły i w miejscach publicznych. 6. Dbałość o higienę osobistą, wygląd odpowiadający wymaganiom szkolnym, kulturę języka. 6. Higiena osobista budząca zastrzeżenia, niedbałość w stroju (farbowanie włosów, agresywny makijaż). 6. Rozprowadzanie środków odurzających. Przyjście do szkoły po zażyciu środków odurzających.
7. Dba o higienę osobistą, estetyczny wygląd oraz ład i porządek w szkole i klasie. 7. Zaczepki słowne i fizyczne wobec kolegów. 7. Stwarzanie zagrożenia dla siebie lub innych członków społeczności.
8. Bierne przyglądanie się lub podjudzanie do agresywnych zachowań (bójek).
Uczeń, który otrzymuje ocenę wzorową nie może mieć uwag dotyczących złego zachowania. Dopuszcza się jedną uwagę negatywną dotyczącą stosunku do obowiązków szkolnych. Uczeń, który otrzymuje ocenę bardzo dobrą może mieć jedną uwagę dotyczącą złego zachowania. Dopuszcza się trzy uwagi wynikające z niewłaściwego stosunku do obowiązków szkolnych. Uczeń, który otrzymuje ocenę dobrą może mieć trzy uwagi dotyczące złego zachowania i trzy wynikające z niewłaściwego stosunku do obowiązków szkolnych. Uczeń, który otrzymuje ocenę poprawną może mieć do pięciu uwag dotyczących złego zachowania i do pięciu uwag dotyczących niewłaściwego stosunku do obowiązków szkolnych.