Oferta i nabór

OFERTA

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem to placówka nowoczesna, bezpieczna i przyjazna, ukierunkowana na wszechstronny rozwój ucznia.

Teren wokół szkoły jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy. Budynek i jego otoczenie jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

Realizacja tygodniowego planu zajęć odbywa się w bogato wyposażonych salach lekcyjnych. Szkoła posiada także pracownię informatyczną, halę sportową, salę gimnastyczną, salę do zabaw ruchowych, bibliotekę, gabinet logopedy oraz świetlicę. Działa stołówka i zmodernizowana kuchnia. W pracy uczniów i nauczycieli wykorzystywana jest technologia informatyczno – komunikacyjna: tablice interaktywne, projektory multimedialne oraz Internet.

Warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły sprzyjają uzyskiwaniu przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej. Placówka kształci wychowanków odpowiedzialnych za siebie i swój rozwój, przygotowanych do kolejnego etapu edukacyjnego, rynku pracy oraz do życia w społeczeństwie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną we własnym zakresie oraz we współpracy z PPP w Radziejowie.

W szkole prowadzone są zajęcia:

  • rewalidacyjne,
  • korekcyjno – kompensacyjne,
  • wczesne wspomaganie rozwoju,
  • socjoterapeutyczne,
  • wyrównawcze,
  • zajęcia dla uczniów zdolnych.

NABÓR

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem!

Skrócone zasady rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem:

Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie, którzy w danym roku szkolnym kończą 6 lat lub w warunkach szczególnych – 5 lat, nie dłużej niż do 18 roku życia.

Dyrektor przyjmuje z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Dzieci spoza obwodu przyjmowane są, gdy pozwalają na to warunki organizacyjne.