Oferta i nabór

OFERTA

 

Zespół Szkół w Dobrem to placówka nowoczesna, bezpieczna i przyjazna, ukierunkowana na wszechstronny rozwój ucznia.

Teren wokół szkoły jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy. Budynek i jego otoczenie jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

Realizacja tygodniowego planu zajęć odbywa się w bogato wyposażonych salach lekcyjnych. Szkoła posiada także pracownię informatyczną, halę sportową, salę gimnastyczną, salę do zabaw ruchowych, bibliotekę, gabinet logopedy oraz świetlicę. Działa stołówka i zmodernizowana kuchnia. W pracy uczniów i nauczycieli wykorzystywana jest technologia informatyczno – komunikacyjna: tablice interaktywne, projektory multimedialne oraz Internet.

Warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły sprzyjają uzyskiwaniu przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej. Placówka kształci wychowanków odpowiedzialnych za siebie i swój rozwój, przygotowanych do kolejnego etapu edukacyjnego, rynku pracy oraz do życia w społeczeństwie.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną we własnym zakresie oraz we współpracy z PPP w Radziejowie.

W szkole prowadzone są zajęcia:

  • rewalidacyjne,
  • korekcyjno – kompensacyjne,
  • wczesne wspomaganie rozwoju,
  • socjoterapeutyczne,
  • wyrównawcze,
  • zajęcia dla uczniów zdolnych.

 

NABÓR

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do nauki w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dobrem!

Gorąco namawiamy także tych, którzy jeszcze się wahają!

Podania do gimnazjum należy składać do 31 maja każdego roku w sekretariacie.

 

Skrócone zasady rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem:

Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie, którzy w danym roku szkolnym kończą 6 lat lub w warunkach szczególnych – 5 lat, nie dłużej niż do 18 roku życia.

Dyrektor przyjmuje z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Dzieci spoza obwodu przyjmowane są, gdy pozwalają na to warunki organizacyjne.

Obwód szkoły obejmuje miejscowości gminy Dobre: Bronisław, Dobre, Dobre Kolonia, Dobre Wieś, Koszczały, Przysiek.

 

Skrócone zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum w Dobrem:

Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia.

Dyrektor gimnazjum przyjmuje z urzędu do gimnazjum wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód.

Obwód szkoły obejmuje miejscowości gminy Dobre, tj.: Altana, Bodzanowo, Bodzanowo Drugie, Borowo, Bronisław, Byczyna Wieś, Byczyna Kolonia, Czołpin, Dęby, Dobre, Dobre Kolonia, Dobre Wieś, Kłonowo, Koszczały, Krzywosądz, Ludwikowo, Morawy, Narkowo, Przysiek, Smarglin, Szczeblotowo, Ułomie.

Termin składania podań i przeprowadzenia rekrutacji określa rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) oraz Zarządzenia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wydane do tego rozporządzenia.

Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych ze sprawdzianu po szkole podstawowej i ocen na świadectwie ukończenia szkoły, przyjmując odpowiednio: celujący – 6 pkt, bardzo dobry – 5 pkt, dobry – 4 pkt, dostateczny – 3 pkt, dopuszczający – 2 pkt, niedostateczny – 1 pkt.

Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.