Deklaracja dostępności

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBREM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREM.

Data publikacji strony internetowej: 2005-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Na stronie funkcjonuje „Narzędzie ułatwień dostępu” dla osób niedowidzących i słabowidzących – pływający przycisk na górze ekranu z lewej strony).

Wszystkie opublikowane pliki są dostępne cyfrowo do pobrania przez użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Dulęba, robduleba@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 5428520987. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Główne wejście do budynku szkoły jest od strony południowej. Prowadzą do niego schody zabezpieczone barierką. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy wejściu od zachodniej strony budynku oraz przy wejściu znajdującym się przy hali sportowej znajdują się podjazdy dla wózków.
  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi, a w czasie przerw nauczyciele dyżurujący.
  3. W budynku na każdym poziomie (parter i 3 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind ani platform przyschodowych.
  4. Budynek szkoły jest częściowo dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

  1. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  2. Parking znajduje się po przeciwnej stronie ulicy, przy której umieszczony jest budynek szkoły. Zarezerwowane jest 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.
  3. Do szkoły możliwy jest wstęp z psem asystującym.
  4. Szkoła nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Na terenie szkoły nie są używane aplikacje mobilne.