Statut

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

W DOBREM

Wprowadzony uchwałą Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 30 maja 2011r., zmieniony uchwałą Nr XVII/2012
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Dobrem

z dnia 13 listopada 2012.

Statut opracowano na podstawie:

 

1)      Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

2)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

3)      aktów wykonawczych do w/w ustaw;

4)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);

5)      Uchwały nr V/24/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dobrem.

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY DEFINIUJĄCE

§1

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1)      Zespole  –  należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Dobrem;

2)      Szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem, Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem;

3)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Dobrem;

4)      Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o Systemie
Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.);

5)      Dyrektorze, wicedyrektorze – należy przez to rozumieć stanowiska kierownicze
w Zespole Szkół w Dobrem;

6)      Radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć połączone rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu;

7)      Radzie rodziców – należy przez to rozumieć połączone rady rodziców szkół wchodzących w skład zespołu;

8)      Samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej i Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem;

9)      Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół w Dobrem oraz ich
rodziców lub prawnych opiekunów;

10)  Nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego zatrudnionego
w Zespole Szkół w Dobrem;

11)  Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół w Dobrem;

12)  Organie prowadzącym Zespół Szkół w Dobrem – należy przez to rozumieć Gminę Dobre;

13)  Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół w Dobrem – należy przez
to rozumieć Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

 

ROZDZIAŁ II

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

§2

 1. Zespół Szkół w Dobrem jest jednostką organizacyjną.
 2. W skład Zespołu Szkół w Dobrem wchodzą:

a)      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem,

b)      Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem.

3. Szkoła podstawowa wchodząca w skład zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu:

Zespół Szkół w Dobrem

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem

4. Gimnazjum wchodzące w skład zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu:

Zespół Szkół w Dobrem

Publiczne Gimnazjum

im. Bohaterów Powstania Styczniowego  w Dobrem

5. Ustalona nazwa zespołu brzmi: Zespół Szkół w Dobrem.

6. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Dobrem przy ul. Szkolnej 9.

7. Obwód szkoły podstawowej obejmuje miejscowości: Dobre, Dobre Wieś, Dobre Kolonia, Koszczały, Przysiek, Bronisław.

8. Obwód gimnazjum obejmuje miejscowości: Altana, Bodzanowo, Bodzanowo Drugie, Borowo, Bronisław, Byczyna, Byczyna Kolonia, Czołpin, Dęby, Dobre, Dobre Kolonia, Dobre Wieś, Kłonowo, Koszczały, Krzywosądz, Ludwikowo, Morawy, Narkowo, Przysiek, Smarglin, Szczeblotowo, Ułomie.

9. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi:

a)      w szkole podstawowej – 6 lat, w tym I etap edukacji – kształcenie zintegrowane – 3 lata, II etap edukacji – kształcenie blokowe – 3 lata,

b)      w gimnazjum – 3 lata – III etap edukacji.

10. Zespół prowadzi oddział przedszkolny.

 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA ORAZ SPOSÓB ICH WYKONYWANIA PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ

§3

 1. Zespół Szkół w Dobrem realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

1)      Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

2)      Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

3)      Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej.

4)      Umożliwia rozwój zainteresowań osobistych uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

5)      Prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną.

6)      Określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

7)      Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współpracując z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc.

 1. Zespół przyjmuje na siebie obowiązek wychowania.

1)      Świadomie kształtuje młodego człowieka we wszystkich sferach osobowości, mając na uwadze jego:

a)      rozwój fizyczny,

b)      rozwój emocjonalny,

c)      rozwój intelektualny,

d)     rozwój moralny,

e)      rozwój duchowy.

2)      Uświadamia uczniom konieczność ochrony środowiska naturalnego.

3)      Wyrabia w uczniach szacunek dla symboli religijnych i narodowych, wychowując w duchu demokracji, patriotyzmu, tolerancji i wolności jednostki z równoczesnym poszanowaniem dobra ogółu.

4)      Kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków zespołu i wieku ucznia poprzez:

a)      zapewnienie odpowiedniej bazy,

b)      systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.

5)      Uświadamia znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka.

6)      Współpracuje ze środowiskiem lokalnym i domem rodzinnym ucznia.

7)      Rozwija różne formy samorządności wśród społeczności szkolnej.

8)      Opracowuje program wychowawczy, odpowiadający lokalnym potrzebom i możliwościom. Program wychowawczy Zespołu Szkół w Dobrem opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

9)      Opracowuje Program profilaktyki Zespołu Szkół w Dobrem, który systematycznie diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniami, niweluje czynniki ryzyka i wzmacnia czynniki chroniące, określa procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników zespołu w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją.

10)  Program wychowawczy  i program profilaktyki zespołu uchwala rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

11)  Zespół chroni ucznia przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją poprzez:

a)      współpracę z domem rodzinnym, uświadamianie rodzicom potencjalnych zagrożeń,

b)      organizowanie spotkań z psychologiem i pedagogiem,

c)      współpracę ze służbą zdrowia, sądem rodzinnym i policją.

12)  Zespół stwarza optymalne warunki mające na celu promocję i ochronę zdrowia.

13)  W celu integracji działań wszystkich podmiotów zespołu: nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców oraz współpracy ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa powołuje się koordynatora i młodzieżowego lidera do spraw bezpieczeństwa. Koordynatora powołuje rada pedagogiczna spośród nauczycieli uczących w zespole. Młodzieżowego lidera powołuje samorząd uczniowski.

14)  Zespół zapewnia uczniom korzystającym z Internetu bezpieczeństwo poprzez zainstalowane  i aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia.

 1. Zespół wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących w zespole przepisów bezpieczeństwa i higieny.

1)   W trosce o bezpieczeństwo uczniów zespół opracowuje Regulamin BHP i Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

2)   Pracownicy zespołu sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, zajęć dodatkowych, przerw oraz podczas zajęć poza terenem szkoły (wycieczki, biwaki, zawody sportowe).

3)   Zespół w trosce o prawidłowy rozwój i zdrowie uczniów opracowuje Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników zespołu w sytuacjach zagrożenia młodzieży oraz  w trudnych sytuacjach wychowawczych.

4. W zespole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

1)      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna prowadzona jest przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Radziejowie lub inną poradnię specjalistyczną.

2)      Współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom organizuje dyrektor na wniosek rodzica, nauczyciela lub własny.

 1. Zespół organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia.

1)   Podstawowe zajęcia w tym zakresie realizują wychowawcy, w szczególności klas gimnazjalnych.

2)   Wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom udziela poradnia psychologiczno-pedagogiczna i inne podmioty działające w tym zakresie.

 1. Zespół, mając na uwadze dobro ucznia i nauczyciela, stosuje powszechny obowiązek zawierania ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zespół prowadzi ewidencję ubezpieczeń uczniów i wypadków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zespół otacza opieką uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna, poprzez:

a)    diagnozę wychowawcy klas w środowisku rodzinnym wychowanków,

b)   zwracanie się do ośrodków pomocy społecznej o udzielenie pomocy materialnej potrzebującym rodzinom,

c)    organizację pomocy materialnej w formie zapomóg i stypendiów w ramach posiadanych środków i na zasadach określonych w przepisach szczegółowych,

d)   współpracę z organizacjami charytatywnymi.

 1. Uczniowie niepełnosprawni i z zaburzeniami rozwojowymi mają prawo do szczególnej opieki
  i akceptacji ze strony nauczycieli, uczniów i rodziców.
 2. Zespół w swym dążeniu do ciągłej poprawy jakości nauczania i wychowania opracowuje własne wskaźniki, dobiera metody, narzędzia i techniki.

ROZDZIAŁ IV

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§4

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu opanowania wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i programów nauczania, oraz formułowaniu oceny.

2. Szczegółowe cele i treści oceniania wewnątrzszkolnego regulują odrębne przepisy  i Wewnątrzszkolny system oceniania.

3. Wewnątrzszkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu w klasie III gimnazjum.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY ZESPOŁU

§5

 1. Organami zespołu są:

a)      dyrektor zespołu,

b)      rada pedagogiczna,

c)      rada rodziców,

d)     samorządy uczniowskie.

§6

 

 1. Zespołem kieruje dyrektor zespołu.

1)      Sprawuje opiekę nad uczniami, stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

2)      Współpracuje z radą rodziców, samorządami uczniowskim, radą pedagogiczną.

3)      Tworzy warunki do samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.

4)      Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym.

5)      Stwarza warunki do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

6)      Reprezentuje zespół na zewnątrz.

7)      Przewodniczy radzie pedagogicznej:

a)przygotowuje i prowadzi zebrania rady,

b)      wykonuje lub wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa.

8)      Sprawuje nadzór pedagogiczny w zespole:

a)      opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny, który przedstawia radzie   pedagogicznej i radzie rodziców,

b)      przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru,

c)      dokumentuje czynności nadzoru pedagogicznego,

d)     decyduje o częstotliwości wykonywania czynności wynikających z zadań nadzoru,

e)      nadzoruje prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami,

f)       gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy.

9)      Wykonuje czynności pracodawcy i kierownika zakładu pracy:

a)      nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami zespołu oraz wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy,

b)      organizuje pracę zespołu, opracowuje arkusz organizacyjny, regulamin pracy, regulamin premiowania dla pracowników obsługi i administracji zespołu,

c)      jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników,

d)     przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom zespołu,

e)      zarządza zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

f)       organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników zespołu,

g)      właściwie gospodaruje mieniem, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

h)      stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w zespole,

i)        wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez zespół.

10)  Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów.

11)  Na wniosek nauczyciela i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza programy nauczania do użytku szkolnego.

12)  Podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego.

13)  Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

14)  Może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej albo samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej, oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu jego opinii, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie zespołu jednolitego stroju. Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju stosuje się tę samą procedurę.

15)  Wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa.

 1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w razie jego nieobecności społeczny zastępca lub inny nauczyciel zespołu wyznaczony przez dyrektora.

 

§7

 

 1. W zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli zespół liczy co najmniej  12 oddziałów.
 2. Dyrektor zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor.

 

§8

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole. Jej przewodniczącym jest dyrektor zespołu.
 2. Rada pedagogiczna może pracować w zespołach obejmujących etap edukacji lub zespołach problemowych, w takim jednak przypadku kompetencje stanowiące rady są ograniczone.
 3. W zebraniach rady mogą także brać udział – z głosem doradczym – osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy zespołu,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych,

d)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

e)      dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania,

f)       delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora zespołu,

g)      uchwalanie w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczego, programu profilaktyki,

h)      uchwalanie zmian statutu zespołu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

a)      organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

b)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

c)      projekt planu finansowego zespołu,

d)     propozycje dyrektora w sprawie przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć.

 1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania rady pedagogicznej zwoływane są na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3  członków  rady pedagogicznej.
 3. Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 4. Rada pedagogiczna otrzymuje od dyrektora zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,  ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu.
 5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w zespole.
 6. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  może uchylić uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego zespół. Rozstrzygniecie takie jest ostateczne.
 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, jeśli mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu.
 9. Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej określa jej regulamin.

 

§9

 1. W zespole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów  uczęszczających do zespołu.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Rada rodziców może obradować w zespołach obejmujących dany etap edukacji, w takim jednak przypadku kompetencje stanowiące rady są ograniczone.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy:

a)      występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi uczniów i funkcjonowania zespołu,

b)      wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

c)      wnioskowanie o powołanie rady szkoły,

d)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu,

e)      opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

f)       opiniowanie statutu zespołu a zwłaszcza  wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

g)      opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych,

h)      opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

i)        opiniowanie w przypadku wyrażenia zgody przez dyrektora na działanie w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji,

j)        opiniowanie sposobu realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego,

k)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,

l)        wnioskowanie o wprowadzenie  lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów  na terenie zespołu jednolitego stroju,

m)    uchwalanie określonego wzoru jednolitego stroju szkolnego,

n)      uchwalanie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju szkolnego,

o)      podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela do zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora,

p)      przyjmowanie do wiadomości planu nadzoru i informacji o jego realizacji,

q)      udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu,

r)       działanie na rzecz stałej poprawy bazy materialnej zespołu,

s)       pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności zespołu,

t)       współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

u)      delegowanie przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora zespołu.

6. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców
i innych źródeł przeznaczane na wspieranie statutowej działalności zespołu.

 

§10

 

 1. W Zespole Szkół w Dobrem działa Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem i Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego  w Dobrem.
 2. Samorządy uczniowskie tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
 3. Samorządy uczniowskie mogą przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
 4. Samorządy uczniowskie mają prawo do:

a)    zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i wymaganiami,

b)   organizacji życia zespołu dającego możliwość rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań uczniów, np. w formie zajęć pozalekcyjnych,

c)    organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi zespołu,

d)   opiniowania projektów statutu zespołu, programu wychowawczego, programu profilaktyki  i wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

e)    redagowania i wydawania gazety szkolnej,

f)    wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5.  Szczegółowe zasady, tryb działania i ordynację wyborczą do władz samorządów uczniowskich określa Regulamin samorządów uczniowskich.

6. W sprawach ważnych dla zespołu szkół przewiduje się wspólne posiedzenia samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład zespołu.

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ZESPOŁU ORAZ SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

§11

 

 1. Każdy organ zespołu planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września i przekazane dyrektorowi zespołu.
 2. Organy mogą współdziałać w rozwiązywaniu problemów zespołu, nie naruszając nawzajem własnych kompetencji.
 3. Organy zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
 4. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom zespołu, jeżeli działalność tych organów narusza interesy zespołu i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
 5. Dyrektor zawiesza wykonanie uchwały innych organów, jeżeli jest sprzeczna z prawem lub interesem zespołu i uzgadnia z organem sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku odmowy zmiany uchwały przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
 6. W przypadku zaistnienia sporów stosuje się następujące procedury:

1) Dyrektor jest negocjatorem w sprawach spornych między organami. W negocjacjach kieruje się zasadami obiektywizmu i partnerstwa, mając na uwadze dobro zespołu. Jeżeli negocjacje nie przyczynią się do ostatecznego wyjaśnienia spornych kwestii, dyrektor podejmuje decyzję, która jest ostateczna.

2) Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne zaistniałe wśród członków rady pedagogicznej, jeżeli ich rozwiązanie pominięto w regulaminie.

3) Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem przepisów prawa oraz dobra zespołu.

4) Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie zespołu. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

5) W sprawach spornych między uczniem a nauczycielem stosuje się następującą procedurę:

a)      uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy,

b)      przewodniczący samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem samorządu przedstawia sporną kwestię nauczycielowi lub wychowawcy,

c)      sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA ZESPOŁU

§12

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział.
 2. W zespole prowadzone są edukacyjne zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe oraz zajęcia religii/etyki.
 3. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Czas rozpoczynania, kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa minister oświaty w drodze rozporządzenia.
 4. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Semestr pierwszy rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, a kończy z ostatnim dniem nauki przed feriami zimowymi. Semestr drugi rozpoczyna się z pierwszym dniem po feriach zimowych, a kończy z ostatnim dniem nauki przed feriami letnimi.
 5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
 6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji zespołu dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć.
 7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Zajęcia mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych  i międzyklasowych.
 8. Godziny lekcyjne trwają 45 minut i oddzielone są przerwami. Rada pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie krótszy jednak niż 30 minut i nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 9. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§13

 1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się:

a)      na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

b)      na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

 1. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 2. Podziału na grupy w innych przypadkach dokonuje się za zgodą organu prowadzącego.

 

§14

1. W zespole mogą być tworzone klasy integracyjne na wniosek rady pedagogicznej, za zgodą organu prowadzącego.

1)    Tworzenie i prowadzenie klas integracyjnych odbywa się na mocy obowiązujących przepisów.

2)    Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

3)    W zespole z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
W uzasadnionych przypadkach można zatrudnić pomoc nauczyciela.

 

§15

 1. W miarę potrzeb i możliwości w zespole realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych. Dyrektor ustala zasady prowadzenia zajęć dodatkowych, wyrównawczych, logopedycznych, rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych. Zajęcia te mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych zgodnie z Zasadami organizacji  i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.
 2. Zespół organizuje naukę religii/etyki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zespół prowadzi zajęcia wychowania do życia w rodzinie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, organizuje się zajęcia w świetlicy. Zasady opieki nad uczniami w świetlicy określa Regulamin świetlicy.
 5. Uczniowie zespołu korzystają ze zbiorów wspólnej biblioteki. Szczegółową organizację biblioteki i zadania bibliotekarza określa Regulamin biblioteki zespołu.

§16

 1. Zespół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.
 2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu podejmuje rada pedagogiczna.
 3. Organizację i zasady wprowadzania innowacji i eksperymentu przygotowuje każdorazowo zespół powołany przez dyrektora i przedkłada do akceptacji radzie pedagogicznej.

§17

 1. Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Szkolnej 9 i Szkolnej 9A.
 2. Dla realizacji celów statutowych zespół dysponuje następującą bazą:

a)      klasopracowniami,

b)      salami gimnastycznymi wraz z zapleczem,

c)      biblioteką i świetlicą,

d)     szatniami i zespołami sanitarnymi,

e)      kuchnią i stołówką,

f)       sekretariatem,

g)      pokojem nauczycielskim,

h)      gabinetami dyrektora i wicedyrektora,

i)        archiwum,

j)        pomieszczeniami administracyjnymi i gospodarczymi.

 1. Uczniowie zespołu korzystają ze wspólnej biblioteki i czytelni, stołówki i kuchni.
 2. Uczniowie zespołu korzystają z boisk sportowych mieszczących się na gminnym stadionie.
 3. W klasopracowniach zespołu znajdują się pomoce naukowe, lektury, słowniki, encyklopedie niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych, za które odpowiedzialni są nauczyciele – opiekunowie pracowni.

 

§18

 1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego i oceniania pracy nauczyciela określają odrębne przepisy.
 2. Obsługę finansową zespołu zapewnia Gminny Zespół Oświaty i Wychowania w Dobrem.

 

ROZDZIAŁ VIII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§19

 

 1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.
 4. W zespole mogą być zatrudniani specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zasady zatrudniania i zakres obowiązków określa dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 6. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 7. Do obowiązków nauczyciela należy:

a)      rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

b)      wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,

c)      dążenie do pełni własnego rozwoju, podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

d)     kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

e)      dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

f)       zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

g)      przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

h)      stosowanie zasad oceniania zgodnie ze szkolnym systemem oceniania,

i)        wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,

j)        prowadzenie dokumentacji przebiegu nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k)      kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów,

l)        uczestniczenie w szkoleniach i kursach organizowanych przez zespół,

m)    przestrzeganie zapisów statutu i regulaminów obowiązujących w zespole,

n)      systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

o)      usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie dyrektorowi ich występowania,

p)      używanie w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych tylko sprawnego sprzętu,

q)      pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem i z zakresem obowiązków nauczyciela dyżurnego,

r)       dbanie o poprawność języka uczniów w mowie i piśmie,

s)       służenie pomocą stażystom i nauczycielom rozpoczynającym pracę,

t)       aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej,

u)      uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów,

v)      wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,

w)    realizowanie zajęć i czynności zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w ilości i na zasadach określonych przez dyrektora zespołu.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania innych zadań niż wymienione w ust. 7.  wynikających z zadań zespołu.
 2. Uprawnienia nauczyciela obejmują:

a)      zgłoszenie propozycji programów nauczania i podręczników swego przedmiotu,

b)      dobór metod i form nauczania,

c)      tworzenie programów autorskich i dostosowanie już istniejących do potrzeb i możliwości ucznia,

d)     stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,

e)      składania wniosków w sprawach funkcjonowania zespołu i jego rozwoju,

f)       współdecydowanie o ocenie zachowania uczniów,

g)      wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.

 

§20

 

 1. W zespole tworzy się zespoły wychowawcze, przedmiotowe, oddziałowe i etapu edukacyjnego lub problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.
 2. Do zadań zespołu przedmiotowego należy m.in.:

a)      zgłoszenie propozycji podręczników i programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

b)      opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania ich osiągnięć,

c)      opracowywanie, przeprowadzanie i analiza badań osiągnięć edukacyjnych uczniów,

d)     opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,

e)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f)       realizacja korelacji międzyprzedmiotowej.

 1. Do zadań zespołu wychowawczego należy m.in.:

a)      monitoring zachowań uczniów,

b)      analizowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych,

c)      diagnozowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom patologiami,

d)     współtworzenie programu wychowawczego i programu profilaktyki i ich ewaluacja.

 1. Do zadań zespołu oddziałowego lub etapu edukacyjnego należy m.in.:

a)        ustalenie zestawu programów nauczania dla oddziału,

b)        monitoring zachowań uczniów  danego oddziału/etapu edukacji,

c)        analiza wyników nauczania i zachowania uczniów na danym etapie,

d)       analizowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych oddziału/etapu,

e)        planowanie i realizacja planów pracy dla danego oddziału/etapu,

f)         diagnozowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom patologiami,

g)        współtworzenie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły i ich ewaluacja dla danego oddziału/etapu edukacji.

 

§21

 

 1. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tym samym oddziałem przez cały etap edukacyjny.
 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami oddziału,
  a w szczególności:

a)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

b)      organizowanie i monitorowanie życia klasy,

c)      wspieranie w wyborze dalszej drogi edukacyjnej,

d)     rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków,

e)      rozwiązywanie konfliktów w powierzonym mu zespole klasowym,

f)       współpraca z rodzicami uczniów.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, winien:

a)      zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

b)      opracować wspólnie z uczniami program wychowawczy klasy,

c)      utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

d)     współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

e)      współdziałać z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem rodzinnym i policją oraz innymi instytucjami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla wychowanków i ich rodzin,

f)       śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

g)      dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

h)      udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia i wyboru zawodu,

i)        kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

j)        kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie swoich wychowanków,

k)      utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowania ucznia,

l)        powiadamiać ucznia i jego rodziców o wynikach nauczania i ocenie zachowania zgodnie z przyjętym w szkole wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

m)    ustalać ocenę zachowania swoich wychowanków.

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy osób i instytucji działających na rzecz oświaty i wychowania.

 

§22

 

 1. Nauczyciel i wychowawcy prowadzą dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dziennik, arkusze ocen, zeszyt obserwacji, teczkę wychowawcy), na zasadach określonych odpowiednimi przepisami. Zasady prowadzenia wybranej dokumentacji pedagogicznej w zespole określa Instrukcja prowadzenia dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, wypełniania arkuszy ocen i wystawiania świadectw.
 2. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych
  i zaangażowanie na rzecz zespołu mogą otrzymać nagrodę dyrektora.

 

ROZDZIAŁ IX

RODZICE

§23

 

 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do:

a)      znajomości statutu zespołu, programu wychowawczego, programu profilaktyki, wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

b)      informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)      znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych i profilaktycznych w klasie i zespole,

d)     rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności,

e)      informacji o zasadach oceniania i zasadach oceniania zachowania swoich dzieci,

f)       wglądu w sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne na zasadach określonych przez nauczyciela,

g)      zapoznania się z uzasadnieniem oceny pracy pisemnej,

h)      uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

i)        wyrażania swoich oczekiwań wobec zespołu, nauczycieli, dyrekcji zespołu w trakcie zebrań klasowych, spotkań indywidualnych lub za pośrednictwem rady rodziców.

 1. Rodzice mają obowiązek:

a)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły,

c)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie  się do zajęć szkolnych,

d)     kontaktowania się z zespołem w sprawach dydaktyczno – wychowawczych, co najmniej dwa razy w semestrze,

e)      reagowania na wezwanie szkoły.

 1. Rodzice w miarę swoich możliwości finansowych i zawodowych powinni wspierać działalność zespołu.
 2. W zespole obowiązują procedury kontaktów z rodzicami.

1)      Kontakty rodziców z nauczycielami dotyczące funkcjonowania dziecka powinny odbywać się zasadniczo na terenie szkoły.

2)      W przypadkach wymagających szybkiego kontaktu z rodzicem lub niestawiania się rodziców na wezwania, nauczyciel/wychowawca dokonuje wizyty domowej.

3)      Rodzice kontaktują się z nauczycielami, pedagogiem, terapeutami, dyrekcją zespołu w trakcie zebrań klasowych oraz konsultacji indywidualnych.

4)      W szkole ustala się na początku roku szkolnego harmonogram zebrań klasowych i konsultacji indywidualnych.

5)      Kontakty indywidualne nauczycieli z rodzicami, poza ustalonym harmonogramem, powinny być umówione i w żaden sposób nie mogą zakłócać wykonywania obowiązków przez nauczyciela (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, dyżury).

6)      W nagłych przypadkach dopuszcza się możliwość telefonicznego kontaktu rodzica z nauczycielem.

7)      Rozmowy indywidualne powinny odbywać się w warunkach zapewniających dyskrecję; rozmowa powinna dotyczyć dziecka danego rodzica.

8)      Zespół organizuje dodatkowe formy kontaktów z rodzicami przez udział rodziców w „Drzwiach Otwartych”, imprezach klasowych, uroczystościach szkolnych, zebraniach informacyjnych, itp..

 1. Do pisemnych kontaktów między rodzicami, a zespołem służy dzienniczek ucznia; dopuszcza się inną formę kontaktów pisemnych ustaloną przez zespół lub uzgodnioną z rodzicami.

ROZDZIAŁ X

REKRUTACJA I OBOWIĄZEK SZKOLNY

§24

 1. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

1)     Do klasy pierwszej szkoły podstawowej z urzędu przyjmuje się dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

2)     Kandydat zamieszkujący poza obwodem szkoły podstawowej może być przyjęty do szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3)     W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły niż liczba miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria:

a)     wielodzietność rodziny,
b)     niepełnosprawność kandydata,
c)     niepełnosprawność członka rodziny,
d)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

4)     Za każde spełnione kryterium przyznaje się 1 punkt.

5)     Przyjęty zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów.

6)     Spełnienie kryterium dokumentuje się poprzez złożenie oświadczenia z wnioskiem kandydata.

7)     Do wniosku bądź zgłoszenia należy załączyć:

a)     odpis aktu urodzenia (do wglądu);
b)     opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
c)     do wniosku załącza się oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów zawartych w pkt. 3.

8)     Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem do 20 kwietnia.

9)     Postępowanie rekrutacyjne trwa do 10 maja. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej nastąpi do 20 maja.

2.   Zasady rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

1)     Do klasy pierwszej gimnazjum z urzędu przyjmuje się młodzież zamieszkującą w obwodzie gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców.

2)     Kandydat zamieszkujący poza obwodem gimnazjum może być przyjęty do szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3)     W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum niż liczba miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria:

a)     średnia ocen z świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
b)     ilość uzyskanych punktów ze sprawdzianów po zakończeniu szkoły podstawowej.

4)     W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat otrzymuje punkty będące  sumą średniej ocen ze świadectwa pomnożonej przez 10 oraz liczby punktów uzyskanych w trakcie sprawdzianu.

5)     Przyjęty zostaje kandydat który uzyskał największą ilość punktów.

6)     Do wniosku bądź zgłoszenia należy załączyć:

a)     odpis aktu urodzenia (do wglądu),
b)     opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
c)     świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (do wglądu),
d)     zaświadczenie OKE o ilości uzyskanych punktów ze sprawdzianu  (do wglądu).

7)     Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Dobrem.

8)     Terminy postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzeniem Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

§25

 

 1. Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 2. Uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej lub gimnazjum do końca roku szkolnego, w którym ukończył 18 lat, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym do 21 roku życia.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zespołu może podjąć decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach szkół.
 6. Wszelkie czynności związane z zapisem dzieci do oddziałów przedszkolnych lub szkoły są obowiązkiem rodziców.
 7. Kwalifikacja dzieci do oddziałów przedszkolnych przebiega na zasadach określanych co roku przez organ prowadzący szkołę.
 8. Na wniosek rodziców dyrektor zespołu szkół może zezwolić na spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza szkołą/oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza granicami kraju. Rodzice dziecka są zobowiązani pisemnie poinformować dyrektora zespołu o w/w fakcie do 30 września każdego roku szkolnego.
 10. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego przez ucznia – nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć, zespół powiadamia rodziców o niespełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia. W przypadku braku reakcji ze strony rodziców, powiadamia o tym fakcie organ prowadzący. Organ prowadzący wszczyna postępowanie egzekucyjne.

 

§26

 

 1. Dyrektor zespołu szkół organizuje nauczanie indywidualne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 2. Nauczanie indywidualne organizuje się w sposób zapewniający realizację zadań edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, określonych w orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego.
 3. Szczegółową organizację nauczania indywidualnego ustala dyrektor, kierując się przepisami w tym zakresie oraz orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej, zaleceniami lekarza i dobrem ucznia.

 

§27

 

 1. Dyrektor zespołu szkół może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki ucznia na wniosek:

a)     rodziców,
b)     wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego zainteresowanego ucznia, za zgodą jego rodziców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2.  Wniosek opiniuje rada pedagogiczna zespołu szkół.
3.  Indywidualny program lub tok nauki nie może obniżyć wymagań zawartych w podstawie programowej  z przedmiotów przewidzianych w odpowiedniej klasie danego typu szkoły.
4.  Szczegółowe zasady organizacji indywidualnego programu lub toku nauki określa rozporządzenie ministra oświaty w tym zakresie.

 

ROZDZIAŁ XI

UCZNIOWIE ZESPOŁU

§28

 1. Uczeń zespołu ma prawo do:

a)      znajomości swoich praw,

b)      nietykalności osobistej,

c)      ochrony prywatności,

d)     poszanowania swej godności,

e)      posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów
i zachowania,

f)       pomocy w sprawach wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych,

g)      sprawdzania wiedzy i umiejętności, na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

h)      znajomości tygodniowego rozkładu zajęć ustalonego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

i)        rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z regulaminem organizacji i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych,

j)        swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innych osób,

k)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

l)        noszenia emblematu zespołu,

m)    zrzeszania się,

n)      bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

o)      korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

p)      korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

q)      korzystania z pomocy materialnej ze strony szkoły, rady rodziców, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji w ramach posiadanych środków,

r)       reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach.

 1. Uczeń ma uprawnienia do:

a)      doskonalenia swoich umiejętności, wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata,

b)      udziału we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia, zarówno w systemie lekcyjnym, jak również w innych zajęciach edukacyjnych,

c)      planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności,

d)     skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych,

e)      publicznych wystąpień,

f)       efektywnego  współdziałania w zespole,

g)      skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm,

h)      rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

i)        poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz  efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

j)        odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki,

k)      rozwijania sprawności umysłowych, osobistych zainteresowań oraz ciekawości poznawczej,

l)        przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  i problemów społecznych,

m)    samodzielności w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

a)      dbania o honor i tradycję zespołu,

b)      przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego,

c)      okazywania szacunku innym osobom,

d)     dbania o wspólne dobro, ład i porządek w zespole,

e)      wystrzegania się szkodliwych nałogów,

f)       podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, nauczycieli, pracowników zespołu oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

 1. Uczeń jest zobowiązany do udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie, a w szczególności do:

a)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych wyznaczonych tygodniowym planem zajęć, wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach rekolekcyjnych oraz we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych,

b)      punktualnego przychodzenia na zajęcia,

c)      zapoznania się ze zmianami w planie zajęć podawanymi z jednodniowym wyprzedzeniem, poinformowania o nich rodziców i przygotowania się do nich,

d)     ustawienia się po dzwonku na lekcję przed wyznaczoną planem klasopracownią (uczniowie wchodzą do klasy w obecności nauczyciela),

e)      usprawiedliwienia swojego spóźnienia u nauczyciela prowadzącego zajęcia,

f)       usprawiedliwienia swojej nieobecności lub zwalniania się z zajęć w sposób określony w Regulaminie usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych,

g)      przestrzegania regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia,

h)      przygotowania się do zajęć lekcyjnych, posiadania na zajęciach zeszytu, podręcznika i innych uzgodnionych pomocy oraz prowadzenia notatek na lekcji,

i)        uzupełniania braków wynikających z absencji, wykonywania prac domowych zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,

j)        niezakłócania zajęć lekcyjnych i kulturalnego zachowania (podczas zajęć nie można żuć gumy, jeść, pić, trzymać nóg na krzesłach itp.),

k)      dbania o kulturę języka,

l)        dbania o czystość pomieszczeń szkolnych i całego otoczenia zespołu,

m)    szanowania sprzętu szkolnego oraz wyposażenia klas i innych pomieszczeń; za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia,

n)      nieopuszczania klasy, świetlicy lub terenu zespołu bez pozwolenia nauczyciela,

o)      zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 11 ust.6 p.5.

 1. Uczeń bierze udział w projektach edukacyjnych realizowanych przez zespół. Wykluczenie ucznia z projektu może nastąpić po pisemnej rezygnacji przedstawionej przez rodziców ucznia.
 2. Zabrania się uczniowi na terenie zespołu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W myśl tego postanowienia uczeń w czasie zajęć edukacyjnych, apeli i innych form organizowania czasu wolnego na terenie zespołu lub w jego obrębie, w tym przerw międzylekcyjnych, w czasie pobytu w świetlicy, w żaden sposób nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak:  komunikacja z rodzicem, w chwilach zagrożenia bezpieczeństwa lub w celach edukacyjnych, nauczyciel może wyrazić zgodę na użycie tych urządzeń przez ucznia.
 3. Uczeń ma obowiązek postępować zgodnie z ogólnymi zasadami kulturalnego zachowywania się.  Jest zobowiązany do poszanowania godności drugiego człowieka. Szczegółowe zasady zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów określone zostały w Karcie zasad właściwego zachowania się uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników zespołu oraz pozostałych uczniów.
 4. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd, a w przypadku wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego ma obowiązek go nosić zgodnie z Zasadami schludnego wyglądu ucznia i obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego, galowego i sportowego.

 

§29

1. Uczeń zespołu może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

a)      rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

b)      wzorową postawę,

c)      wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,

d)     dzielność i odwagę,

e)      stuprocentową frekwencję.

2. Ustala się następujące rodzaje nagród:

a)      pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskiej,

b)      pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

c)      dyplom,

d)     dofinansowanie do wycieczki,

e)      nagrody rzeczowe,

f)       stypendium.

3. Nagrody przyznaje dyrektor zespołu.

4. Nagrody finansowane są przez:

a)      zespół,

b)      organ prowadzący,

c)      radę rodziców,

d)     sponsorów.

 1.  Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał ze wszystkich zajęć obowiązkowych, zajęć dodatkowych, religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4, 75.
 2.  Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania – w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe określa ustawa o systemie oświaty.

§30

 

 1. Za nieprzestrzeganie statutu zespołu uczeń może być ukarany:

a)    upomnieniem wychowawcy klasy,

b)   upomnieniem dyrektora,

c)    naganą wychowawcy klasy,

d)   naganą dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

e)    przeniesieniem ucznia do równoległej klasy,

f)    przeniesieniem ucznia do innej szkoły.

 1. Oprócz wyżej wymienionych kar wychowawca klasy bądź dyrektor może nałożyć na ucznia kary  dodatkowe w postaci:

a)    pracy na rzecz zespołu,

b)    zakazu udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i wycieczkach szkolnych.

 1. Tryb odwołania się od kary.

1)   Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od wymierzonej kary do dyrektora zespołu w ciągu trzech dni od jej otrzymania.

2)   Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni.

3)   W przypadku nierozpatrzenia odwołania przez dyrektora lub rażącego naruszenia praw ucznia, rodzice mają prawo odwołać się do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu.

 1. Zespół ma obowiązek zawiadomić pisemnie rodziców o zastosowaniu wobec ucznia nagany lub przeniesienia.
 2. Nałożona kara upomnienia lub nagany traci moc z końcem roku szkolnego.
 3. Upomnienie wychowawcy klasy i dyrektora dokumentuje się w zeszycie obserwacji ucznia, natomiast pozostałe wydaje się w formie decyzji.

 

§31

 

 1. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej i za zgodą kuratora oświaty, dyrektor zespołu może przenieść ucznia do innej szkoły, gdy ten:

a)rażąco lekceważy obowiązki ucznia,

b)      umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia,

c)dopuszcza się kradzieży,

d)     wchodzi w kolizję z prawem,

e)demoralizuje innych uczniów,

f) rażąco narusza postanowienia statutu zespołu.

 1. Ucznia można skreślić z listy uczniów w przypadku ukończenia 18 roku życia. Skreślenie odbywa się na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

ROZDZIAŁ XII

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

§32

 

1.W Zespole Szkół w Dobrem prowadzony jest oddział przedszkolny.

2. Cele działalności oddziału przedszkolnego:

a)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b)      budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre i co złe,

c)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d)     rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne we właściwych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f)       troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

g)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h)      wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,

j)        zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

a)      kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

b)      budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

c)      nabywanie przez dziecko kompetencji językowej,

d)     integrowanie treści edukacyjnych,

e)      wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

f)       prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

g)      współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

h)      współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi w celu udzielenia dziecku pomocy,

i)        organizowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych,

j)        zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości zespołu,

k)      podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

l)        przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,

m)    zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas nauki, zabaw i ćwiczeń, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły,

n)      organizowanie lekcji religii,

o)      wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.

§33

 

1.Ustala się następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) Dzieci przyprowadzają do przedszkola i odbierają z niego rodzice lub opiekunowie prawni o wyznaczonej godzinie i przekazują nauczycielowi-wychowawcy lub innemu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w oddziale i od nich odbierają.

2) Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów. Osoby te muszą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

3) Dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub opiekunów będących pod wpływem alkoholu.

 

§34

 

1. Organami oddziału przedszkolnego są:

a)      Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrem,

b)      Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Dobrem,

c)      Rada Rodziców Zespołu Szkół w Dobrem.

§35

 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.

1) Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział przedszkolny obejmujący dzieci 5 i 6 letnie    realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

2) Planowana liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25 osób.

3) Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

4) Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

5) W przedszkolu organizowane są zajęcia religii na podstawie odrębnych przepisów.

6) W oddziale przedszkolnym można organizować zajęcia dodatkowe (rytmiki, logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej, naukę języków obcych i inne), w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych zespołu.

2. Dokumentacja pracy oddziału przedszkolnego.

1) Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program   wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową. Program przyjmuje się do realizacji na jeden rok szkolny.

2) Zajęcia dokumentowane są w dzienniku zajęć przedszkola, do którego wpisuje się tematykę zajęć zgodną z ramowym rozkładem dnia oraz rozkładem materiału z zachowaniem proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu.

3) Obecność dziecka w przedszkolu dokumentuje się na każdej godzinie zajęć. Każda godzina nieobecności dziecka w przedszkolu winna być usprawiedliwiona.

4) Dokumentację pracy oddziału stanowią:

a)      arkusze badania gotowości szkolnej,

b)      zeszyt obserwacji dzieci,

c)      teczka wychowawcy.

3. Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego.

1) Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

2) W oddziale przedszkolnym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin zajęć dziennie.

3) Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców i zatwierdzony przez dyrektora zespołu.

4) Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci z zachowaniem proporcji:

a)      co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),

b)      co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają na boisku, w parku itp.(organizowane są tam zabawy gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, itp.),

c)      najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d)     pozostały czas nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

§36

 

1. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel – wychowawca oddziału przedszkolnego. Nauczyciel – wychowawca i nauczyciele prowadzący inne zajęcia sprawują opiekę nad dziećmi przebywającymi w oddziale przedszkolnym. Opieka ta obejmuje zajęcia w sali lekcyjnej, jak i poza nią, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki. W razie wyjścia poza teren szkoły, wycieczki lub zajęć wymagających wzmożonego nadzoru nad dziećmi, nauczyciel – wychowawca lub prowadzący zajęcia występuje do dyrektora o przydzielenie dodatkowej osoby w celu zapewnienia prawidłowej opieki. W przypadku organizacji wycieczki dyrektor szkoły po zapoznaniu się ze specyfiką i programem przydziela opiekunów.

 

2. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

3. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest w szczególności:

a)      tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, proces jego uczenia   się oraz przygotowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie, świecie,

b)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie,

c)      przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

d)     planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość,

e)      współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

4. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, wychowawca oddziału przedszkolnego:

a)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b)      planuje i organizuje w oddziale proces wychowawczy, a szczególnie: tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego każdego dziecka, rozpoznaje i zabezpiecza potrzeby rozwojowe dzieci, prowadzi bieżącą diagnozę,

c)      ściśle współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków i oddziałową radą rodziców: informuje ich o rozwoju i zachowaniu dzieci, włącza ich w programowe i organizacyjne sprawy oddziału i zespołu, poznaje i ustala potrzeby opiekuńczo – wychowawcze ich dzieci, okazuje rodzicom pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymuje od nich pomoc w swoich działaniach,

d)     współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, opieką zdrowotną lub inną,

e)      prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału.

5. Uprawnienia nauczyciela – wychowawcy oddziału przedszkolnego:

1) Nauczyciel–wychowawca przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dyrektor szkoły dopuszcza do użytku szkolnego.

2) Współdecyduje z rodzicami (opiekunami prawnymi) o programie i planie działań wychowawczych na dany rok szkolny.

3) Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej, psychologicznej i pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i instytucji wspierających szkołę.

4) Ma prawo wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do pedagoga szkolnego, służby zdrowia i dyrektora szkoły.

6. Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego odpowiada za:

a)      osiąganie celów wychowania i nauczania w swoim oddziale,

b)      dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w oddziale, ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek i spacerów,

c)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej swojego oddziału.

7.Współpraca z rodzicami.

1) W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych nauczyciel-wychowawca współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

2) Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania ogólne z rodzicami  oraz spotkania indywidualne.

3) Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.

4) Nauczyciel zapoznaje rodziców z programem nauczania i jego realizacją oraz  statutem zespołu.

5) Nauczyciel prowadzi obserwację wstępną, końcową oraz sprawdza gotowość wychowanków do podjęcia nauki w szkole i zapoznaje rodziców z wynikami obserwacji.

 

§37

 

1. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do:

a)      właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z  zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i zabawy dowolne, zajęcia organizowane, spacery, wycieczki i imprezy okolicznościowe,

b)      ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

c)      życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno –wychowawczym, poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb, takich jak: potrzeby biologiczne, emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania,

d)     korzystania ze wszelkich pomocy dydaktycznych, pomieszczeń i urządzeń, którymi dysponuje zespół,

e)      korzystania ze stołówki zespołu.

 

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38

 

 1. Zespół Szkół w Dobrem i szkoły wchodzące w skład zespołu używają pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoły posiadają patronów, sztandary, emblematy oraz ceremoniał szkolny.
 3. Zespół jest jednostką budżetową.
 4. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej zespołu określają odrębne przepisy.
 6. Działalność związków zawodowych w zespole szkół określają odrębne przepisy.
 7. Z niniejszym Statutem Zespołu Szkół w Dobrem wychowawcy klas zapoznają rodziców na pierwszym zebraniu, a ze zmianami na pierwszym zebraniu po uchwaleniu zmian.
 8. Statut zespołu udostępniany jest w bibliotece i na stronie internetowej zespołu.
 9. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie zespołu jest rada pedagogiczna. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.