Przystanek Sukces

W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem realizowany był projekt Klub Młodzieżowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem „Przystanek Sukces” w ramachLokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023.

W swej działalności klub realizował następujące cele: wsparcie procesu edukacyjnego, pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem, kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań, zapewnienie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu oraz rozwój talentów i zainteresowań.

W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia i działania:

  • zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej „W zdrowym ciele zdrowy duch”;
  • warsztaty podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną „Z kulturą za pan brat”;
  • warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się „Czytam, słucham, rozumiem, pamiętam i komunikuję się w języku angielskim”;
  • „Pogotowie kryzysowe” – pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia logopedyczne oraz pomoc w trudnych sytuacjach szkolnych, rówieśniczych i osobistych dzieci oraz ich rodzin;
  • „Lubię siebie i innych” – trening umiejętności społecznych.

Dzieci uczestniczyły w wyjazdach do Cinema City i Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Poznały lokalny rynek pracy poprzez wizyty w firmach: Tom-Drew i PTC oraz w gospodarstwie rolnym Małgorzaty i Tomasza Czynszów. Gościły u Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Bronisławiu, gdzie uczestniczyły w warsztatach kulinarnych. Przygotowały także imprezę środowiskową z okazji Dnia Kobiet.

Czas spędzony w klubie „Przystanek Sukces” przyczynił się do rozwoju u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych. Działania realizowane w ramach projektu to także wspólna zabawa, zacieśnianie więzi koleżeńskich i integracja.